Какво е нумерология?

Науката за числата и тяхното влияие- нумерология.

Хилядолетия хората са си задавали въпроса: може ли чрез числата да се разгадае съдбата, миналото или бъдещето? Или всичко това са “бабини деветини”, чудеса от рода на гьотевата “таблица за умножение на вещиците”? Дали има някакво значе¬ние датата на раждането или буквите в името на човека? Сега ще се постараем да ви уверим, че това е така.

“Всички неща могат да бъдат представени във вид на числа”. И то чрез нумерология.  С тази проста формула гръцкият учен и философ Питагор (580 – 497 до н. е.) е определил същността на своите многочислени из-следвания в местата, където са пребивавали египетските мъдреци. В своите търсения той не е бил сам. И днес от резултатите, постигнати от съвременната наука, както и от тълкованията на познавачи¬те на древната митология е ясно, че числата се използват като кодова система за предаването на духовните истини. Зад всяко число се крие определена тайна, само чрез числата е възможно зашифроването на мъдростта на съществуващото в света – от най-мъничките частички до най-огромните образувания, от протона и атома до от¬далечените от нас на милиарди светлинни години галактики, включ¬вайки цялата Вселена.

Сред народите на древните култури само посветените са знаели и свято са пазели тази тайна, предавайки я от поколение на поко¬ление на свои ученици.
Като особена дисциплина за посветените, номерологията или цифровата митология се явява съставна част на различни религиоз¬ни вярвания. Тя пронизва юдейското тайно учение кабала, а така също и библейските откровения на Йоан. Числото – това е духов¬ната ос на всички видими и невидими явления.

Астрологията също се базира на този фундамент. Тя оценява съдбоносните жизнени ритми в пространствено-временната коорди¬натна система и ако претендира за познания от по-висш характер, то е, защото винаги и задължително използва като основно средст¬во числото. В нея ние срещаме числата на хармонията и дисхармонията, числата, предизвикващи напрежение и отпускане. Те определят периодичността, те са своеобразни Мойри, определящи съдбата, дават пълна картина за характера на дадено лице. Еднак¬вите качества на периодичност се привличат едно с друго.

Тук се отнасят всеки тон или звук, съвършено определената по-висока духовна октава, която несъзнателно въздейства на човека. Буквите или звуковите символи, подобно на числата, съдържат в себе си “секретният код”. Ако се замислите, то непременно ще си спомните, че изменението на името ви поради встъпване в брак или други някакви причини, е довело както до изменение на вашата съд¬ба, така и на жизнените обстоятелства.

Въпреки че номерологията получи голяма популярност сравни¬телно неотдавна, всъщност тя принадлежи към една от древните науки. В някаква степен самите числа образуват собствен език, кой¬то са разбирали и ползвали много първобитни племена, поддържай¬ки по този начин връзка с езика на числата. А в древните азбуки числови значения са се приписвали на буквите.

Преди няколко века Флорънс Кампбъл, любител на древни ръко¬писи, слага името си като автор над своя наръчник “За числата, виб¬риращи с вибрациите на Вселената”. Бихме могли да си зададем въпроса дали тази наука не води началото си от вавилонските жреци.

Умножаването на цифрите на “индо-будийския триъгълник” дава сакралното число 108. Постоянната сума (34) – квадрата на Дюрер с помощта на хематрията се превръща във вездесъщата седмица (3 + 4). “Короната на магията” (21) образува тернер – тройка. Може би, в това е и цялата тайна…

След 20 столетия знаменитият Корнелиус Агрип в своя труд “Окултна философия”, излязъл през 1533 година, назовал тези чис¬ла и техните значения.