Сподели с Приятели

 

ЗНАЧЕНИЕТО НА КАРТИТЕ И

ТЯХНОТО ПОДРЕЖДАНЕ ЗА ГАДАЕНЕ

 

В продължение на много векове се водят яростни спорове относно точното значение на символите, изобразени на картите Таро. По всяка вероятност, не съществуват две еднакви мнения относно точното значение на тези символи. Кабалистите, жреците на храмовете и безбройните мистични тайни общества, характеризиращи се със сериозни вътрешни разногласния, дават на картите толкова сложни и мъгливи интерпретации, че те се оказват трудно приложими за средния индивид. Значението, което придават на картите циганите, често се оказва напълно противоположно на интерпретацията, която може да се намери в древните книги от езотеричен характер. Тук е направен опит да се определи основният смисъл на всяка карта и да се представи в най-проста и ясна форма. Всеки, който добре разбере този материал, може да предскаже както собственото си бъдеще, така и кармична символика.

Съществува огромно множество от подреждания, в повечето от случаите необичайно сложни, често с включването на магическите числа, астрологията и други окултни науки. Все пак видът на подредбата няма съществено значение. Ние предлагаме използването на следната подредба от 15 карти, основана на геометричната символика на Таро.

 

 

 

13          9             5

Горен ляв ъгъл на подредбата

  4           8          12

Горен десен ъгъл на подредбата

  2           1             3

Център на подредбата

 
14        10           6

Долен ляв ъгъл на подредбата

  7          11           15

Долен десен ъгъл на подредбата

 

Трябва да се вземат картите в ръце и да се разбъркат. Това трябва да се прави бавно, внимателно и достатъчно продължително. Не трябва да се разделя колодата на половината и да се съединява, така че половинките й да влизат една в друга. Картите трябва да се разбъркват с ритмично движение на ръцете. Може да се правят паузи по време на разбъркването, когато фактически изборът на карта е произволен. Трябва да поставите първата карта в средата на подреждането, тоест там където на схемата фигурира 1. След това продължете да разбърквате картите, докато не настъпи момент за избор на втора карта и поставете тази карта там, където фигурира 2 на схемата. Тази процедура продължава докато всички 15 карти не бъдат поставени в указания ред.

Нито една от картите в подреждането не се тълкува самостоятелно. Значението на картата зависи в голяма степен от цялата подредба и особено от съседните карти. Затова трябва да съгласувате интерпретацията на отделните карти в реда на появяването им дотогава, докато не можете да „уловите същността” на цялата подредба.

Централната карта (1) представа Вас, Вашата личност, Вашия характер, Вашите проблеми или основните въздействия, които влияят на Вашия живот в настоящето. Картите, лежащи редом до централната (2 и 3), това са следващите най-важни карти в подредбата. Те разясняват Вашата личност и дават основна информация за ситуацията, в която се намирате в дадения момент. Ако централната карта се окаже карта-картинка (дама, поп, вале), то тя представя или вас или близко до вас лице, което играе доминираща роля в живота ви.

Трите карти в горния десен ъгъл (4, 8 и 12) показват най-вероятния, нормален ход на вашия живот, който би имал място при отсъствие на каквито и да било решителни действия от ваша страна, с цел да го измените.

Трите карти в горния ляв ъгъл (13, 9 и 5) показват алтернативния път, който по желание може да изберете. Този ред показва какви възможности са открити пред вас. Ще се окаже ли този път желателен или опасен за вас, това зависи от значението на самите карти.

Трите карти в долния ляв ъгъл (14, 10 и 6) представляват указатели, които трябва да ви помогнат при вземането на решения. Този ред отразява някои обстоятелства от вашето минало, указващи влияние върху вашето настояще или бъдеще.

Трите карти в долния десен ъгъл (7, 11 и 15) обикновено представят някои специфични сили, действащи извън вас. Върху тези сили не можете да установите контрол, но вие можете да се приспособите към тях и по такъв начин да ги използвате за своите интереси.

С придобиването на опит в областта на предсказването на бъдещето посредством картите, ще откриете, че някои карти във вашите ръце придобиват особено значение или нюанси. Това е напълно оправдано. Както потвърждава тайното изкуство на циганите „всяко предсказание говори с предсказателя на свой език”.

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ КАРТИ

 

АСА

 

АСО ПИКА символизира огромната сила, енергия и мощ. Относно това, в какво направление действа тази сила – във ваша ползва или против вас – зависи от подредбата и разположението на съседните карти. Наличието на тази карта говори за възможности и високи достижения. Ако силата, за която става дума, е ваша вътрешна сила, то вие трябва да гледате в бъдещето без страх и с растяща надежда. Но асо пика може да означава и опастност, особено в този случай, когато острието е обърнато надолу. Неконтролирани сили могат да се обърнат срещу вас и да застрашат вас и вашите близки. Във всеки случай при появата на тази карта в подредбата, ви е наобходима най-строга дисциплина и внимание за да можете в нужния момент да обърнете силата, за която става дума, в своя полза.

Ако асото пика се окаже в центъра на подредбата, то ви характеризира като човек, притежаващ голям дар за изцеление, вие можете да преуспеете в медицината и грижите за болните. Вие притежавате способност на ръководител и можете да постигнете голям успех в политиката, правото и подобни сфери на дейност, изискващи голяма енергия. Обаче, при това вие по всяка вероятност сте ограничени, упорити и склонни към догматизъм. Вие трябва да проявявате търпимост, да сдържате своят характер и честолюбивите си стремежи.

Ако асото пика се окаже в горният десен ъгъл на подредбата, то представя външна сила, с която вие ще се сблъскате в близко време. Трябва да се подготвите да овладеете тази сила и да я обърнете в своя полза. Във всеки случай ще излезете от това изпитание по-опитни и ще придобиете вътрешно спокойствие, благодарение на по-дълбокото познаване на своите собствени възможности.

Ако асото пика се окаже в горният ляв ъгъл на подредбата, това означава, че вие можете да внедрите тази сила в твоя живот или да я избегнете. По всяка вероятност вие се намирате на границата на приемането на някакво решение. Ако вие сте плашлив и нерешителен човек, то едва ли трябва да се опитвате да променяте радикално вашата жизнена подредба. Но ако вие сте смели, самоуверени и склонни към риск, то пред вас са окрити необикновени възможности. Готови ли сте да застанете на този интересен и многообещаващ, но изпълнен с много трудности път?

Ако асото пика се окаже в един от долните ъгли на подредбата, то става дума за някакъв конкретен случай, който може да се охарактеризира от съседните карти. Във всеки случай трябва да сте готови за емоционална буря в неочаквано опасна ситуация или към груб натиск от страна на влиятелна личност. Ако съумеете да преодолеете това затруднително положение, то можете да го обърнете в своя полза.

Съществува посъвместен предразсъдък, състоящ се в това, че асото пика обезателно означава смърт или трагедия. Това е неправилно. Животворната сила на асото пика не се явява сила на Злото. Който съумее да се приспособи към нея, ще открие в бъдещето неочаквано духовно богатство.

 

АСО КАРО – карта, символизираща силата, деловата активност, търговското предприятие или просто пари. Асото каро не се явява карта на спокойствието, удолетворението или разкоша. Например то символизира неспокойният дух на търсенето и неудолетвореността от обичайния живот, а също и стремежа към възвишени цели, които ощастливяват човечеството. Асото каро е карта на магията и вълшебствата. Доколкото в древността науката и магията са били синоними, асото каро може да означава познание като математика или техника, склонност към такива науки като астрономия, биология, археология и особено архитектура, така както истинският маг представлява преди всичко „строител на дома”, създател на характера.

Ако се намира в центъра на подредбата, в своето най-благоприятно значение, асото каро може да символизира безкористно благородство и самоотричане за благото на хората, и обратното. Най-неблагоприятното значение на тази карта описва умния и безжалостен егоист, способен да извлече полза от всяка ситуация. В общият случай асото каро характеризира опитният организатор и отличният преподавател, но трябва да се обърне внимание на нежелателната тенденция да се придава по-голямо значение на успеха, а не на самото дело. Ако асото каро заема важна позиция в подредбата, то това означава, че в скоро бъдеще ще получите възможност блестящо да проявите своите организаторски способности. Под строителството на „дом” може да се разбира делово предприятие, реорганизация, учреждение или разширение на научните знания.

Ако асото каро се намира в горният ляв ъгъл на подредбата, то трябва да бъдете внимателни и да не пропускате възможността, която може да ви даде много и която просто може да не забележите без това предупреждение. Обаче ако от ляво на асото каро се намират десятка пика или седмица пика, то трябва да действате крайно предпазливо, за да не доведе вашето нетърпение до катастрофа.

Ако асото каро се намира в горния десен ъгъл на подредбата, то това означава или че вие вече сте се заели с изпълнението на някакъв рискован план или ще пристъпите към неговото изпълнение в близко бъдеще. В този случай е необходимо внимателно да проучите съседните карти. Ако отляво на асото каро се намира двойка пика, то това свидетелства за възможна отсрочка. Ако отдясно на асото каро се намира десятка пика, то трябва да отдадете предпочитание на някакъв друг план. От друга страна ако в непосредствено съседство с асото каро се намират спатии или купи, то това указва за успешно изпълнение на вашия план.

Наличието на асо каро в подредбата винаги свидетелства за присъствието на някаква непреодолима сила. Ако вие съумеете да се възползвате от възможностите, за които ви показва присъствието на тази карта, може да се сблъскате с необходимост рязко да промените своя начин на живот. Обикновено тези възможности касаят материални изгоди, обаче заради тях не се налага да жертвате ценности, които в перспектива могат да се окажат много по-съществени. Вие можете да откриете в подредбата указания, че това увлечение само към един план може да донесе нарушение в други сфери на дейност. Отчетете това обстоятелство.

 

АСО СПАТИЯ – това е картата на таланта. Тя свидетелства за наличие на големи надежди и честолюбиви планове и означава силни странни, въображение, енергия и способност за установяване на контакт с другите. Тази карта, обаче предполага, че обещанията могат да останат неизпълнени. Талантите могат да не намерят израз, а много творчески начинания могат да се провалят от вътрешна недисциплинираност. В някои случаи асото спатия се асоциира с бродягата или странника без умора блуждаещи неизвестно къде, наслаждаващи се на сегашния ден и незамислящи се за бъдещето. Във всеки случай има основание да се приеме, че ако във вашата подредба присъства асо спатия, вас ви чакат пътешествия, бързи промени и живот, пълен с разнообразие, и че вас дълбоко ще ви трогне прекрасното. Ще контролирате ли тези движещи сили или подчинявайки им се безволево ще се влачите по живота – това зависи само от вас.

Ако асото спатия се намира в центъра на подредбата, то това означава, че вие сте щедро надарени със сценичен талант и остра интуиция. Вие имате живо въображение и притежавате способност да въплъщавате образи посредством авторство в по-широк смисъл на думата, а именно чрез живото слово, живописта, музиката, духовната дейност и много други способи.

Въпреки това асото спатия се явява още и предпазване по отношение на хаотичото нахлуване на всякакви възможности. Прекалено многочислените стимули могат взаимно да се унищожат, довеждайки вероятността за успех на един от тях към нула. Острият ум, проницателността и живото въображение могат да се окажат безполезни ако те не са облечени в някаква конкретна форма. Това асо показва подвижност на ума, която често е съпроводена от непоспособността да разбере ограниченията, важни за другите хора; за артистичен темперамент, отхвърлящ настрана всякакъв практицизъм; на изгарящо въображение, което увлича своя стопанин далеч встрани от реалните възможности. Поради всички тези причини вие трябва правилно да организирате своята дейност и да внесете яснота в своите планове с това, че да бъдете в изкуството артист на творческия план, а не дилетант. Да разберете това ще ви помогне анализа на картите, обкръжаващи асото спатия. Ако в подредбата доминират купи, то това свидетелства за свръх голямо увлечение от радостите на живота, в гонитбата на които вие можете да загубите таланта си. Ако в подредбата преобладават спатии, то това означава, че интересът към хората и обществената дейност може да попречи за пълната изява на вашите артистични възможности. Картите показват за възможност от материално възнаграждение във връзка с използването на скрити таланти. Пиките могат да означават, че заради малките неуспехи вие бързо можете да загубите надеждата си за успех. Подредбата с равно разпредление на боите обещава живот, пълен с наслаждения и растящи възнаграждения във връзка с творческата дейност.

Разположено в долните ъгли на подредбата непосредствено под картата, представяща ви, асото спатия по-дълбоко разкрива вашата същност. Тази карта означава високо майсторство, творчески сили и живо въображение; но тя също така символизира необуздани страсти, светоглед, изкривен от емоционални реакции, импулсивност и вътрешно лутане. Ако тази карта е свързана с дама, то това говори за опасна чувствителност и невъздържаностт, които могат да доведат към необмислени постъпки, да обърнат в отчаяние и да внесат пълно объркване във вашия живот.

 

АСО КУПА – това е картата на наслаждението. Тя предвещава радост, щастие, любов и изобилие. Както всички аса, асото купа е карта с взривна сила. Тя може да предвещава силна романтическа привързаност, раждане или възраждане на духовност и щастие. Ако тази карта заема неблагоприятно положение в подредбата, тя може да символизира безполезна загуба на сили и средства, загуба на духовни ценности за сметка на предстоящите удоволствие.

Ако асото купа се намира в центъра на подредбата, то радостта, която то символизира, представлява органична цялост с вашата личност. Ако в подредбата фигурират няколко карти-картинки или десятки, това означава, че ще получите възможност за намиране на нови интересни и приятни връзки в обществото. Вие ще бъдете център на възторжено внимание и ще намерите приятели, които ще ви ценят повече отколкото предполагате.

Ако от двете страни на асото купа са разположени спатии, то бъдещата радост ще приеме по-скромни форми и ще има характер на спокойно удолетворение. Ако в подредбата доминират кари, това свидетелства за успех в делата и повишено удолетворение от работата.

Ако асото купа е разположено в долния ляв ъгъл на подредбата, това означава, че вие се явявата субект на нечия любов (поклонение или привързаност, за която не ви е известно или на която вие не отвръщате с взаимност). Ако до него са разположени пики, то нараства вероятността за това да се чувствате нелюбим, защото не сте се постарали да се обкръжите с хора поради срамежливост или цинизъм; нароварени с личните си проблеми или поради неоценяване на вашите собствени способности да придизвиквате любов у други хора.

Когато се появи асо купа това винаги трябва да се възприема като споделяне на радостта с другите. Неговото появяване означава, че вие не извличате максимална полза от всичко, с което ви е надарила съдбата. Вие трябва да разширите кръга на своите приятели. Надарени сте със способността да проявявате скритите положителни черти на другите. Вие трябва да преуспявате в обществената или духовната работа, педагогическата дейност, или също така навсякъде където се налага да се установяват контакти с много хора.

Ако между асото купа и карта картинка е разположена десятка пика, то това показва за наличие на някаква бариера между вас и друго лице, възпрепятстстваща установяването на удолетворителни взаимоотношения между вас, но тази бариера може да се отстрани. Сериозно обмислете този проблем, защото удолетворително му решение ще увеличи вашето щастие.

Ако от едната или другата страна на асо купа е разположена десятка пика или ако тя блокира един от ъглите на подредбата, то това е предупреждение, че съществува някакво обстоятелство, което заплашва вашето щастие. Възможно е вашата радост да ви е заслепила дотолкова, че сами не го забелязвате, нанасяйки на околните обида и не предприемате мерки, за да се предпазите от грозящото ви нещастие. Препоръчвам ви трезво да прецените положението за обезпечаване на вашето по-голямо щастие.

 

СИЛНИ И СЛАБИ КАРТИ В ПОДРЕДБАТА

 

НАЛИЧИЕ НА ЕДНАКВИ КАРТИ И КАРТИ ОТ ЕДНА БОЯ

 

Наличието на аса и карти-картинки в подредбата показва радикално изменение във вашия живот. Това е особено вярно, ако в подредбата фиурират девятки и десятки. Тези карти усилват значението една на друга и предвещават настъпването на важни събития. Напротив, ако подредбата се състои предимно от слаби карти, то това показва, че във вашия живот няма да има съществени промени. В този случай интерпретацията на отделните карти, трябва да се миниминизира. Така обещанието за писмо с добри новини трябва да се представя само като добра новина; споровете да се миниминизират до прости недоразумения, а нещастието да се превръща просто в житейска незгода.

Картите-картинки обикновено представляват реални хора и преобладаването на тези карти в подредбата показва, че във вашия живот се появяват редица нови хора и че вие ще участвате в събития, за които вие в момента нямате никаква представа.

Забележителното преобладаване на карти от еднаква боя има самостоятелно значение, особено в случай, когато тази боя е представена от 5 или повече карти.

Преобладаването на пики предвещава неочаквани събития. Предполага се някакво придвижване, нарушение на плановете, безпорядък и промени. Пиките се асоциират с разочарование, съжаление и някакви тайнствени сили, неподдаващи се на ваш контрол. Но не трябва да ги отъждествявате с неизбежно нещастие. Пиките са символ на тайните, пътища в неизвестността. Неизвестността плаши, но ако вие сте предупредени за предстоящата промяна, можете да я използвате в свой интерес.

Преобладаването на купи предвещава удоволствие, радост, смях и веселие. Купите символизират също постоянство, твърдост на характера, здраве и липса на грижи. Макар че редица купи символизират подвластие на собствените си страсти и безразличие към съдбата на другите. Купите обикновено ви предоставят възможност за избор между спокойното вътрешно удолетворение и неспокойната дейност, фокусиране върху постигане на материално благополучие.

Преобладаването на кари означава загриженост за паричните дела, търговските или делови предприятия, стремеж към успех или повишаване на престижа. В съчетание с неблагоприятните пики, означават неуспех във финансовите дейности, например въвличане в съдебен процес, провал на деловото предприятие или дейност, или неочаквани разходи във връзка с болест, проваляне на планове, измама или злоупотреба с доверие. От друга страна карите в съчетание с купите предвещават благополучно завършване на плановете. Ако в подредбата фигурират повече от 5 кари, значи вие придавате твърде голямо значение на материалното благосъстояние. Трябва да разнообразите своите интереси.

Преобладаването на спатиите предвещава по-интересен и пълноценен живот. Спатиите често символизират енергия, участие в предприятие, общителност и работоспособност. Те показват възможност за нови приятелски отношения, разширяване на контактите и начало на дейност, която ще увеличи смисъла на живота ви. Въпреки това има опасение, че прекалено планиране ще изключи възможността за изпълнение на поне един от тях. Трябва да намерите време за разширяване на дружеските контакти и реализирането в живота на своите насъщни стремежи.

Ако в подредбата се срещат двойки еднакви карти, то това почти не променя положението, ако не се счита това, че важността от всяка от влизащите в двойката карти може в някаква степен да усили двойката. Ако в подредбата присъстват три или четири еднакви карти, това може да има самостоятелно значение, независимо от значението на отделните карти.

Наличието в подредбата на четири аса символизира велика сила и мощ, динамично действие и радикални промени.

Три аса – широки възможности, движение, широки промени, повече от всички очаквания в каквато и да била дейност:

А) без асо пика – предсказаните възможности обещават големи наслаждения, нови приятели, непомрачена карта;

Б) без асо купа – предсказаните възможности нямат отношение към любовта или семейството;

В) без асо каро – предсказаните възможности се отнасят към деловите или финансови въпроси в минимална степен;

Г) без асо спатия – предсказаните възможности имат отношение към вашия обществен живот в незначителна степен.

 


ПОПОВЕ

 

ПОП ПИКА в подредбата показва присъствие на силна доминираща личност от мъжки пол – човек, по всяка вероятност високо-интелектуален, положителен, честолюбив, честен и ръководещ се от практически съображения и здрав разум. Той не е задължително стар, но се отличава със зрели и правилни възгледи.

Ако вие сте мъж, а поп пика се окаже в центъра на подредбата, то той може да представлява вас самия. Ако той се намира в един от ъглите на подредбата, то по-скоро представлява баща, началник, верен приятел или ваш наставник.

Ако сте жена, то той представлява мъж, играещ доминираща роля във вашия живот. Той може да се окаже ваш баща, брат, мъж, или човек, стремящ се към ръката ви. Ако поп пика се намира в центъра на подредбата, то вие отдавна познавате този човек. Ако поп пика се намира в десния ъгъл, то това означава, че този човек вече е влязъл в живота, че той играе в него важна роля. Ако поп пика се намира в левия ъгъл, но този човек ще се появи във вашето полезрение в бъдеще.

Поп пика не е склонен към фини разсъждения и предпочита праволинейни изказвания. Независимо от това, че той действа от най-добри подбуди, той може да пренебрегне чувствата на околните. Той може да има талант в сферата на материалното обезпечаване, отлично да разбира деловите въпроси, да има добри връзки и да се ползва с авторитет сред колегите си. Според естетическите норми той е благороден, разсъдлив и добър. От друга страна, той е твърде самоуверен в своите представи, малко тежък и твърде упорит в случаите, когато мнението на другите хора се различава от неговото. Той с недоверие се отнася към интуитивното знание и с презрение отхвърля артистичните способности, възвишените стремежи и идеалите на околните. Такова отношение може да доведе до семейни кавги, раздели, злоупотреба в делата и антагонизъм от страна на други хора.

Ако поп пика ви представлява, то вие трябва по-загрижено и внимателно да се отнасяте към близките си. Свръхголямата загриженост за материалните проблеми и организационните въпроси често не ви дава възможност да разберете сложността в живота на другите. Ако вие разширите кръгозора си, за да позволите да се проявят нови по-високи духовни и морални качества, то това много ще обогати живота ви.

Ако подредбата показва, че поп пика е човек, с който ви предстои да имате работа, помнете за неговата благонадежност, безкористна честност и затова, че той се ръководи предимно от здравия смисъл. Откритото противодействие или рязката критика само ще укрепят решението му да постъпи по своему, но той веднага реагира на честното признаване на достойноствата му и е в състояние да възприема мнения на други хора, несъвпадащи със собственото му, ако те са ясно формулирани и обосновани. Той е доста емоционален, даже сантиментален, и ако проявявате към него добри чувства, можете да разчитате на бързия му отклик. Такъв човек е склонен към конкретен размисъл. Независимо от своето положение и власт, той често се нуждае от топло отношение и жена, която да осмисли живота му. Той не обича самотата и макар с презрение да се отнася към откритото проявяване на чувства, много цени всяко проявяване на любов и привързаност.

Ако вие сте жена, която възнамерява да завърже с този човек брачни или делови отношения, трябва внимателно да прецените всички съображения, касаещи вашата собствена личност и характер. Попът пика не е от тези, които може да сменяте като ръкавици или да въртите около пръстта си. Ако се решите на такава връзка и не се замислете за последствията, това може да се окаже за вас горчив опит. Но ако ви се отдаде да възбудите интереса му и да му дарите душевна топлота и спокойствие, от което той така се нуждае, то можете да разчитате на неговата преданост, която ще ви обезпечи уют и щастие.

ПОП КУПА ­– представлява човек с безгранична доброжелателност и порядъчност. Той е честен, задължително кротък човек. Външно той се представя просто и често скрива своите чувства под маската на някаква грубост: той обикновено е немноословен и проявява своята доброжелателност не на думи, а на дела. Затова може да се възприеме като безчувствен човек, неспособен да разбере по-дълбока от собствената си природа.

Ако вие сте жена или млад човек, то поп купа може да встъпи в роля на баща или като символ на властта. Това е този надежден пристан, на който можете доверите живота си.

Ако сте мъж и намерите в центъра на подредбата този поп, то това означава, че вие имате неговите черти или се стремите външно спокойствие или някои достойнства, които цените в някой по-зрял от вас приятел или мъдър човек. Жена, в подредбата на която се намира поп купа, открива, че животът й е тясно свързан или може би ще се свърже с живота на този човек. Той може да бъде нейн мъж, баща, предан обожател, или даже в някои случаи любящ син.

Ако поп купа се намира в горния ляв ъгъл на подредбата, това означава, че този човек в скоро време ще влезе в живота ви. Вие или можете да се възползвате от помощта и предаността му (които могат да доведат до някои ограничения) или да се откачете от тях.

Ако поп купа се намира в горния десен ъгъл на подредбата, то това означава, че той ще стане влиятелна фигура във вашия живот. Но вие трябва да проявите абсолютна честност ако желаете да станете приятел с него. Поп купа рядко проявява враждебност, но той ще бъде решителен противник при сблъскване с нечестност, избягване на отговорност и други нарушения на неговия морален кодекс, в случая ще отвърне на удара с удар с цялата си решителност, непреклонност и понякога съкрушителна сила.

Ако поп купа се намира в долните ъгли на подредбата, то този човек ще влезе в живота ви скоро, но той може да окаже преломно влияние върху целия ви живот. Поп купа често представлява човек, заемащ високо служебно положение. Той може да подпомогне вашето придвижване в службата, да бъде ваш съдия, или да се прояви като наставник или ръководител в личните и обществени дела. Той може да окаже материална помощ или помощ за придобиване на равновесие в период на тежко духовно напрежение.

Външното спокойствие на поп купа често може да бъде измамно. Той може да се окаже по-сложна натура, отколкото се представя. Недостатъчната хитрост и неспособност за измама и прекалената доверчивост по отношение на другите може да му попречи да направи делова или финансова кариера. Затова той е буквално създаден за педагогическа, съдебна, духовна или някаква друга дейност изискваща непреклонна честност, самообладание и здрав смисъл.

Ако поп купа е разположен редом с вале – особено в подредбата на жените – това означава, че тази жена се старае да създаде в някаква млада особа сила на характера, мъжество и чувство за отговорност. От тук е ясно, че тази жена сама притежава някои забележителни черти, които се приписват на тази карта. Може да се предположи, че трябва да разчита на помощта на по-зрял човек, който символизира поп купа, отколкото с това да се ръководи само от неговите указания.

Поп купа рядко обладава творческа подредба на ума, но той ще постигне любовта на красавици и ще намери радост в простите неща. Във всички бои, освен купа, бракът от поп и дама от една боя може да има разрушително, освен в редки случаи, последствия. Но поп и дама купи представляват прекрасна двойка. Те ще имат абсолютна взаимна любов и доверие и макар че не могат да постигнат всички тънкости на природата на другия, животът им ще бъде съдържателен и пълен с взаимна любов.

 

 

 

 

ПОП КАРО представлява човек с изключително сложна натура – умен, артистичен, високо интелектуален, притежаващ много скрити черти на характера. Той е склонен към избухливост, но може да скрива тази черта на характера си, ако това е в негов интерес. Ако той не желае да се сдръжа, проявява саркастичен ум, благодарение на което си спечелва много врагове. Той притежава способност за силен самоконтрол, но често може да се поддаде на гнева, даже неистово. Той е съзидател. Притежава стремителна неугасима сила, заради която не знае покой, но която го вдъхновява за постоянни търсения на нови съвършенства. Той е опитен организатор, познавач в такива области като живопис, сценично изкуство и популяризация или в делови предприятия, изискващи остър поглед и бърза реакция, ако става дума за някакви честолюбиви планове. Неуспехите му са в резултат на недостатъчен такт, пренебрежение към детайлите, нетърпение и тенденция към недооценяване на другите.

Той се отличава с жив темперамент и може да бъде много привлекателен за жените. Но той е склонен към жестокост и деспотизъм по отношение на този, който застане на пътя му. Когато той преживява период на творчески мъки във връзка с някакво съзидателно увлечение, той му се отдава напълно и проявява пълно безразличие и даже жестокост по отношение на своите приятели, колеги или членовете на семейството си. Независимо от това, той притежава силно чувство за семейно единство, особено когато става дума за децата. Предаността му към семейството може да бъде дълбока и искрена, макар че тя често е помрачена от безцеремонност и резки изказвания.

Поп каро е майстор на хитрата измама и е склонен към интриги, но е способен на благородни постъпки и може да има възвишени идеали. Независимо от външната агресивност, той е много обидчив и остро се нуждае от признание и близки приятели.

Свойствена му е рязката смяна на настроенията. Душевният подем може да се смени с безнадежно отчаяние и непреодолима депресия. Зад тази външна самоувереност, се крие неверие в собствените сили и страх, свързан с комплекс за непълноценност. Той често се нуждае от такъв човек, който може да му помогне да утвърди своето собствено „аз” и на който той може да довери своите честолюбиви и възвишени замисли. Макар че под влияние на разстройство и гняв, той може жестоко да се скара с човек, в последствие ще се разкайва за това и ще се опита да заглади обидата с преувеличен патос, скъпи подаръци и благородни жестове.

Той е роден артист, но рядко се посвещава на сценичното изкуство, понеже не обича да работи с актьори. Той предпочита да счита за свой театър целия свят, в който той играе все нови и нови роли. Той често проявява склонност към излишество и затова трябва да спазва умереност в храната и предпазливост по отношение на наркотици, алкохол и други възбущащи средства.

Ако поп каро се намира в центъра на подредбата на мъж, това свидетелства за това, че на вас са присъщи много черти на тази карта. Това означава, че вие трябва да направлявате своите способности по конструктивни канали, да сдрържате темперамента си, да разширявате приятелските връзки и да се отказвате от тенденцията да форсирате събитията. Вие остро се нуждае от топли интимни отношения с жена, но в избора трябва да съблюдавате голяма предпазливост. Вие можете да придобиете идеален помощник в лицето на дама пика, която благодарение на своето външно спокойствие, остра интуиция и способности да признава артистичните склонности у другите хора, може да ви указва стабилизиращо влияние в моменти на депресия и да увеличи вашето удолетворение в случай на успех. Но вие сами можете да предпочете възторжената дама купа, на която ви скоро ще почнете да тежите или по-фриволната дама спатия, която по всяка вероятност няма да съумее, в случай на необходимост, да ви въздейства стабилизиращо.

Ако вие сте жена и във вашата подредба фигурира поп каро, то вие или сте в близки отношения с този талантлив и сложен човек или ще се срещнете с такъв в не далечно бъдеще. Възможно е обаче наличието на тази карта в подредбата да свидетелства за това, че вие не забелязвате възвишените стремежи, надежди, непроявени способности или скрити таланти на своя мъж, син, поклонник или приятел. Ако това е така, то вие трябва да установите по-близки отношения с този мъж, тъй като единството на разума и духа с поп каро ще направи вашия живот по-богат, интересен и значителен.

Ако поп каро се намира в горния ляв ъгъл на подредбата, то жената може по желание или да съедини с него своята съдба или завинаги да се отдалечи от него. При решение на този въпрос, вие сте длъжни да направите щателно премислена оценка на своята личност. Стремите ли се към бурен и непоскоен живот, в който вашата личност ще заема подчинено положение? Притежавате ли достатъчно силна издържливост, благородство на ума и духа за това да се борите с проблемите, възникващи благодарение на такъв съюз? Вие можете да помогнете на такъв човек да достигне висш успех, но на този път ви очакват многочислени разочарования и нещастия. Ако претърпите поражение, то вие можете да донесете и на него и на себе си много незаслужена мъка. Това е път, който избират само силните.

Ако сте мъж и във вашата подредба поп каро се намира в един от горните ъгли, то това свидетелства за ваши близки връзки с някакво лице от мъжки пол, притежаващо жив темперамент. Може да става дума за дружба между баща и син или делово запознанство. Но по-скоро вие ще играете роля на наставник или протеже по отношение на това лице, което е представено от поп каро. Това може да бъде плодотворна или многообещаваща връзка, но не трябва твърде много да се поддавате на ослепителния блясък на своя партньор: вие сте длъжни да съхраните вашата индивидуалност и цялостност, за да не станете марионетка в ръцете на по-силни личности.

Ако поп каро се намира в един от долните ъгли на подредбата, то това може да означава както благоприятна възможност, така и бедствие. Затова може да съдите по останалите карти в подредбата. Във всеки случай, ако поп каро се намира в един от долните ъгли, то той ще влезе във вашия живот за кратко и след това ще се отдалечи. Ако вие сте жена, то няма да можете да го задържите независимо от всички старания. Ако вие сте мъж, то следва да се въздържате от импулсивни постъпки, които могат да погубят вашата кариера или да нанесат непоправима вреда на вашето обществено и семейно положение.

 

 

ПОП СПАТИЯ представлява човек с широки и разнообразни интереси, външно общителен, но вътрешно сдържан и затворен. Този човек е трудно да го накараш да говори, доколкото зад неговата външна приветливост може да е скрита вътрешна сила, зад неговата естествена сдрържаност – чувствителност и идеализъм.

Поп спатия е принуден да се приспособява към околния свят. Той може да изгледа циничен, властолюбив и даже безчувствен, но в душата си е кръстоносец, призоваващ за борба с несправедливостта и жадуващ да дойде на помощ на своите съратници. Той е страдал много от неспрведливостите и затова е построил бариера около своя вътрешен живот за да се огради от нападките.

Той е надарен с много таланти, при това някои от тях получават своето развитие тайно даже от близките му хора. Такъв човек счита обикновената работа или водене на дела за обременителен и ограничителен фактор, но може доброволно да избира такъв род дейност при условие, че в свободното му време нищо няма да пречи за развитието на личността му. Той даже може да има голям успех в предприятия и дела, които са му досадни, но при условие, че има други интереси, които удолетворяват неговата интелектуална любознателност и поглъщат излишната му енергия.

Поп спатия често представлява самотен човек. За щастие на него му е жизнено необходимо разбиране и топло участие на жена, но при запознаването ú със своите потребности, той се сблъсква с големи трудности. Той често губи увереност в любовните дела и следователно често играе в тях пасивна роля. Той се поддава на ласкателство и е склонен да благотвори жената, въпреки че се старае да скрие това.

Той има много общо с дама каро, която притежава достатъчно проницателност и вижда в него многото положителни качества и може да му помогне да прояви своите таланти. Притежавайки неспокойна натура, тя може да зарази и него със своята активност и със стремеж да живеят пълноценен живот и по този начин да активизира в него изобретателността и творческия дух. С дама пика неговите отношения са много неблагоприятни. Нейното високомерно поведение ще изиграе роля на спирачка по отношение на неговите таланти. В случай на такова неблагоприятно съчетание двамата партньори се затварят в себе си, анулирайки възможността да установят искренни отношения.

Ако поп спатия се намира в центъра на подредбата на мъж, то той представлява този мъж. Ако той се намира в един от ъглите на подредбата, то по-скоро представлява негов близък приятел или роднина, възможно е и да е лице, с което поддържа делови контакти.

Ако поп спатия се намира в центъра на подредбата на жена, то това е човек, който играе доминираща роля в нейния живот. Намирайки се в ъглите на подредбата, той представлява човек, също играещ някаква роля в нейния живот, но значително по-маловажна.

Ако в подредбата с поп статия фигурира и дама пика, то това означава разбиване на семейството, домашни неуредици или материални катастрофи. Вероятността от катастрофа се повишава, ако между тези две карти фигурират карти, означаващи скарване или нещастие.

Наличието на четири попа в подредбата на мъжа символизира нови връзки, запознанства, разширяване на кръга на приятелите или делови контакти, възнаграждение, голямо уважение или нови възможности. Същата подредба при жена означава нови и сложни отношения с мъже, възможност за семейни затруднения и прояви на ревност.

Три попа – за мъж са нови делови контакти, мъжки развлечения. По-скоро при три отколкото при четири попа е по-малка вероятността от неблагоприятни положения или изморителни задължения, повишена вероятност за радостни събития и успехи.

Три попа – за жена означава разширение на кръга на запознаства с мъже, възможност за романтични запознанства и по-дълбоко осъзнаване на собствената си женственост. По-скоро при три отколкото при четири попа е по-малка вероятността от скарване, проява на ревност и неприятни събития, повишена е вероятността за постоянно удолетворение във връзка с придобиването на нови приятели.

 

 


ДАМИ

 

ДАМА ПИКА – това е дълбока и сложна натура, която понякога е трудно да се разпознае и непосредственото мнение за същността ú може да се окаже погрешно. Такава жена, особено с течение на годините, се старае да скрива своите чувства под маската на спокойствие, в резултат на което тя често може да направи впечатление на безчувствена и надменна, дори и на дребнава и неотзивчива. Не е лесно да разбереш вътрешния ú свят, но приятелското й отношение може да ви даде много. Ако завържете с нея приятелски отношения, тя проявява непоколебима вярност и безкористна преданост. Макар че може да стане и ваш непримирим враг, жесток и безжалостен.

С такава жена трябва да бъдете съвършено откровени, тъй като тя притежава несравнима интуиция и веднага ще почувства измамата и ще отгатне тайните подбуди на събеседника. Ако вие не можете да бъдете изцяло откровени с нея и нямате честосърдечно намерение да се сприятелите с нея, то трябва да избягвате контакт с нея.

Дама пика често разполага с информация, получена по телепатичен път, затова към съветите ú трябва да се отнасяте с голямо внимание и предпазливост. Тя притежава неизтощима способност за критика и нейното интуитивно знание за хората съответства на действителността, само ако не е изкривено от предопределеното й отношение към тях. Много преуспяващи хора се срещат в живота си с дама пика; това се отнася основно към хората с творческа дейност. Тя е източник на практицизъм и стабилизиращо влияние, в това отношение хората могат напълно да разчитат на нея. Тя нерядко се явява източник на вдъхновение, стимул за слава и успех, а също и взискателен критик, който не допуска неуспехи. Тя има тенденция да подчинява хората на волята си и изглежда агресивна и безчувствена, но лено може да бъде покорена с привързаност, добросърдечие и уважително отношение към мнението ú. Когато с нея е установен такъв емоционален контакт, нейното великодушие и самопожертвование ще бъдат безгранични. В противен случай, ако предизвикате антагонизма ú, тя ще стане опасен враг. Благодарение на изострената интуиция, за нея няма да остане скрита нито една слабост на противника ú. Управлявана от тайна психическа сила, тя ще намери начин да навреди на този, който я е обидил, да го узини или оскърби.

Независимо, че дама пика е жена, притежаваща остра емоционална реакция, появата ú в подредбата рядко има романтичен смисъл. Тя по-скоро може да играе роля на наставник, съветник или доверено лице. Макар че, ако между нея и вас съществуват романтични отношения, от нейна страна можете да очаквате безкрайни романтични или екстравагантни изненади – тя може да бъде страстна, поривиста или склонна към ревност. Предвид сложната си натура тя изглежда тайнствена и загадъчна, управлява от капризи и интуитвни подбуди, неразбираеми за другите и склонна към противоречиви постъпки. Но тя е жена, с която си струва да започнете приятелски отношения. Трябва да я приемате с открито сърце или внимателно да я избягвате.

 

 

ДАМА КАРО – е рядко страстна жена. Тя притежава изключителна импулсивност и енергия. Неспокойният ú ум постоянно е пълен с всевъзможни планове, проекти, начини за придобиване на пари и т.н., за всичко, което повишава престижа в обществото и дава възможност да се разпорежда със съдбата на другите хора. Дама каро обича да довежда всяко дело до край. Тя може да бъде безценен приятел. Със своя жив ум, неукротим нрав и преданост тя може да направлява енергията на околните в нужната посока, да ги вдъхновява и да ги води към успех. Тя е опитен организатор и често е заета в такива сфери на дейност като благотворителност, социални реформи или политика. Тя се притичва на помощ на тези, в които вярва с безгранично пожертвование.

В най-доброто си въплъщение дама каро представлява съзидателна сила. Именно благодарение на такива личности е възможен прогреса. Когато дама каро се е посветила на благотворителност или духовни идеи, влиянието ú може да бъде огромно, а ползата, която носи на човечеството – безценна. От друга страна, ако тя се кооперира със силите на злото, може да причини много голяма вреда. Тя е умна и разсъдлива, но гледната ú точка често бива погрешна. Ако нейният материализъм не може да се съвмести с идеализма, то тя рискува да пропилее талантите си за дреболии и напразни афери. Макар че тя притежава дар за предвиждане, може да се въвлече в дребнави спорове, слетни и злобни нападки. Богатството на природата й може да се прояви само в този случай, когато тя не се поддава на озлобление. Нетърпимостта ú към критика, личната неприязън и лъжливата гордост често могат да я отклонят от верния път, водещ към високи цели.

Ще ú се наложи да се бори със своя жив темперамент, със своята страстна натура, със своята склонност към прибързаност и с тенденцията към свръх голямо разширяване на своите интереси. Влече я огненочервения цвят и елементът на огъня може да направи живота й много наситен, но може и да я погуби. Ако тя забрави да бъде предпазлива, то жизнените ú сили могат скоро да я напуснат и в края животът й да се окаже съвършено опустошен. Но ако тя установи здрави връзки и постави пред себе си стойностни цели, то тя може да съхрани кръга на интересите си до края на живота си. Дама каро сама се разпорежда със своята съдба. Тя може да направи живота си изключително наситен, плодотворен и пълен с наслаждения. Но не ú достига твърдост и правилно разбиране на мотивите, обуславящи постъпките на другите хора. Ако тя прояви невнимателност, то ще си навлече маса врагове, защото преследвайки своите конкретни цели, тя може напълно да игнорира чувствата на тези, чието дружеско разположение би било безценно за нея.

Между дама каро и дама пика съществува рязък антагонизъм. Ако тези две дами се появят в подредбата, то е налице голяма вероятност за сблъсък на интереси. Предвид това, че дама пика притежава значително по-тънка интуиция, естествено е да се очаква, че в този сблъсък ще победи именно тя. В подобен случай дама каро преди всичко трябва да сдържа своя темперамент и да обуздава своята гордост.

Между дама и поп спатия съществува взаимна симпатия. Ако дама каро съумее да прояви неговите ней-добри черти, да му помогне да въплъти своите мечти в живота, практически да го направлява и да му оказва съдействие, то това ще компенсира неговата непрактичност.

Ако дама каро се намира в центъра на подредбата на жена, то тя по-скоро представлява тази жена. Съседните карти ще подчертаят и уточнят чертите на нейната природа. Ако в картите доминират спатии, то това означава, че дама каро се старае да намери най-добро и общество полезно приложение на своите способности. Ако в подредбата доминират кари, то тя е повече загрижена за паричните въпроси или някакви други парични интереси, които в крайна сметка могат съществено да направят живота ú по-беден. Преобладаването на купи показва весел нрав и доброжелателност като преобладаваща черта от характера на жената. Пиките могат да свидетелстват за невъзможност за постигане за максимално щастие поради въвличане в маловажни проблеми.

Ако дама каро фигурира в подредбата на мъж, то това означава, че в недалечно бъдеще ще му предстои запознанство с жена, притежаваща силен характер. Тя може да бъде добър съюзник, но изисква внимателно отношение. Тя може да бъде лесно ранима, значително е по-чувствителна отколкото се представя и в случая обидите могат да я превърнат в безжалостен враг, всички способности на когото ще бъдат насочени към унищожение. Макар че, в случай на честен съюз, тя ще му бъде безгранично предана. Тя може да бъде покорена с такт и доброжелателно отношение, така може да стане интересен и често вълнуващ компаньон. Този който се реши на брак с дама каро, не може да се надява на спокоен и мирен живот, но рядко ще му се наложи да скучае.

Ако дама каро се намира в центъра на подредбата на мъж, то тази жена ще играе определена роля във вашия живот. Ако се намира във външните ъгли на подредбата, то тя по-скоро представлява жена, с която ви предстои да се срещнете. В този случай е добре да й давате повод за обида. Тя може да ви окаже неоценима помощ в осъществяването на заветните ви цели и честолюбиви планове, но в порив на гняв може да насочи всички свои способности в това да ви навреди.

Ако дама каро се намира в един от ъглите на подредбата, а в съседство с нея е разположена девятка или десятка пика, то това свидетелства за връзката ви с жена, която ще ви донесе само мъка и безчестие. Ако редом с дама каро е разположена девятка каро или девятка купа, то това означава, че в резултат на дружбата с жена, която все още не ви привлича, може да осъществите вашите заветни планове или да изпитате неочаквана радост.

 

 

ДАМА СПАТИЯ притежава много привлекателни черти. Тя привлича сърцата на мъжете, макар че нито един от тях не я разбира до край. Тя е доброжелателна, дружелюбна и обаятелна, тя е отличен приятел. Макар че зад външната й непринуденост винаги се крие трезва разсъдливост и житейски практицизъм. Тя може да разглежда кокетна, безгрижна и лекомислена, но много черти от този род са чисто показни. Тя е впечатлителна, обидчива, често раздразнителна и подвластна на неочаквани изблици на нещо като необоснован гняв. Тя бързо сменя своите привързаности. Понякога поведението й излиза от рамките на допустимото, за което тя често се разкайва. Може да изглежда, че в постъпките ú няма логика, че тя се ръководи само от моментни пориви. Въпреки това нейното непоследователно поведение има женска логика, от която тя отстъпва извънредно рядко. Тя обича всевъзможни обществени мероприятия, танци, игри, пътувания и вечеринки. Обича да блести със своя външен вид и отделя много време на дрехите и украшенията. Но независимо от външната веселост и хумор, в нея може да има тайна печал, прояваваща се в капризи, сълзи и изблици на раздразнителност.

Тя обича прекрасното, но разсъжденията ú за изкуството не винаги са верни. Речта ú се отличава с лекота и непринуденост, но не свидетелства за интелектуална дълбочина. Тя лесно намира приятели, но такава дружба често се оказва нетрайна. Най-важното за нея е възхищението на околните. Да бъде центъра на внимание за нея е наслаждение, да изслушва ласкателни излияния за нея е удоволствие, но не е лесно да я излъжеш. Тя бързо и вярно оценява мъжете и макар с удоволствие да предприеме романтична връзка, в своите решения се ръководи само от практически съображения.

Този, които се влюби в дама спатия, може да се окаже в положението на човек, гонещ блуждаещ огън. Настроението ú е подложено на такива пропадания, че навежда на мисълта, че това са няколко жени в един облик. В известен смисъл това е така: личността се състои от различни противоречиви елементи, един от които може да доминира в дадена ситуация.

Независимо от външната си непринуденост, дама спатия може упорито да се въздържа от близки отношения с някого, в резултат на което често ú се налага да страда от вътрешна самота. Тя остро се нуждае от съчувствие и човек, който разбира капризната ú природа. Тя е способна на саможертва по отношение на такъв човек, но постоянно ще го изпитва, което в крайна сметка може да го отблъсне от нея.

Що се касае до взаимоотношенията с други дами, дама спатия се стреми да се сближи с подобни на нейната природа, но такава дружба често се оказва нетрайна и пълна с дребни кавги. Макар че дама спатия и дама купа изпитват една към друга взаимна симпатия, при това дама купа е склонна да прояви абсолютна преданост, а дама спатия внася в тази дружба весела възбуда и разнообразие. Дама спатия и дама пика са инстинктивни врагове, и едновременно присъствие на тези две карти в една подредба предвещава сериозен конфликт, в който дама пика, с тънкия си ум и интуиция видимо ще победи.

Ако дама спатия се окаже в центъра на подредбата на жена, то тя или представлява тази жена или отразява проблеми, с които ú предстои да се сблъска. Ако в центъра на подредбата заедно с дама спатия се намира друга дама или вале, то характеристиката на дама спатия ще бъде допълнена или смекчена от характеристиката на втората карта.

Ако дама спатия се намира в центъра на подредбата на мъж, то това означава, че някаква жена, притежаваща много черти на тази карта, ще играе (или вече играе) доминираща роля в живота му.

Ако дама спатия се намира в горния десен ъгъл на подредбата, то това означава, че жената, която тя представлява, в скоро време ще се появи във вашето полезрение. Ако тя се намира в горния ляв ъгъл, то вие по всяка вероятност ще бъдете принуден да предприемете някакво решение по отношение на тази жена. Останалите карти, фигуриращи в този ъгъл, трябва да ви дадат представа за най-вероятната роля, която ú е отредено да изиграе. Ако дама спатия се намира в долните ъгли на подредбата, то това означава, че може да възникне ситуация, в което външният вид не съответства на реалността. В този случай ви се препоръчва да се въздържа от прибързани изводи и да не се поддавате на ничие влияние за въпроси, непроучени щателно.

Ако редом с дама спатия се намира девятка купа, то жената, която тя представлява ще ви донесе голяма радост.

 

 

ДАМА КУПА символизира наслаждение, радост, безгранична и беззаветна любов. Тя е дълбоко емоционална, нейните постъпки се ръководят по-скоро от инстинкт, отколкото от разума. Тя е общителна, безгрижна, лекомислена и весела. Нейната дейност е плодотворна. Въпреки че няма интелектуална дълбочина, тя е способна да дава полезни съвети, идеи и да играе ролята на източник на вдъхновение за по-надарени хора от нейния кръг. Тя тънко възприема чувствата на щастливците, които са успяли на събудят нейната любов, благодарение на своето доверие към тях и вярата в техните способности, ги вдъхновява да изпълняват техните желания, честолюбиви планове и стремежи.

Въпреки че дама купа не притежава творчески способности, тя има е привързана към изкуството и фино чувства красотата във всичките ú проявления. Въпреки грешните си съждения, обикновено тя греши от позицията на благородството. В никакъв случай тя не е дребната и злобна, но може да бъде упорита и своенравна. Тя живо реагира на добротата, но е склонна да се обижда за дреболии. Тя не е аресивна, и е често непрактична в делата, които касаят лично нея, но проявява голямо физическо и морално мъжество, защитавайки обектите на своята любов.

Външно дама купа излежда практична и заинтересована основно в създаването на уют. Тя е добра домакиня, отлична готвачка и грижлива майка. Обаче зад тази външност се крие втори таен живот, който е пълен с фантазия, страсти и възвишени стремежи по отношение обекта на своята любов. Тя има скрита склонност към меланхолия, която се проявява много рядко. Нейната любов в съпроводена от мъчителни преживявания във връзка с нещастията на другите хора и на несъвършенствата на живота.

Тя е защитник на бедните, приятел на самотните, борец за справедливост. Но тя често греши и лесно се поддава на влияние на другите. Склонна е да надценява хората, както по отношение на талантливостта, така и по отношение на характера, тя не вижда недостатъците в обекта на своята любов. Отсъствието на проницателност не ú позволява да разбере двуличността на другите хора. Заради своята непосредственост тя понякога действа прекалено праволинейно и даже понякога е рязка и нетактична. В гнева си може да бъде нагруби, но бързо ú минава и не е злопаментна. Обикновено има весел нрав, склонна е да се посмее и да побъбри. Обича да прекарва времето си в компании, умее да се наслаждава от дребните радости на живота. Нескъпите подаръци имат важно значение за нея, дълбоко я докосва добротата. Нейното основно занимание е да доставя радост на другите, особено в кръга на семейството и приятелите.

Ако дама купа се намира в центъра на подреждането на жена, това означава че тя притежава много от чертите на характера, които символизира тази карта. Ако в даденото подреждане фигурират карти, символизиращи затруднения, лъжа или опасност, то това означава, че вие трябва да бъдете внимателен в своите действия. Съветът на картите е да не се доверявате на своето първо впечатление за другите. Ако от дясно на дама купа се намира карта от боята каро, то вие трябва да бъдете внимателен в паричните дела. Ако от дясно се намира десятка купа, то вие би трябвало да изпитвате дълбока радост за някое лице, което значително е по-младо от вас – може би във връзка с успехи на син или въобще на някое близко за вас дете.

Ако дама купа се намира в центъра на подредбата на мъж, то това означава, че той се явява обект на дълбоката ú любов. В този случай дама купа може да символизира цялото семейство. Ако тя се намира в един от горните ъгли на подреждането, то пред вас скоро ще се отвори възможност да достигнете голямо щастие. Ако се намира в един от долните ъгли на подреждането, то вие ще срещнете жена, която ще ви създаде уют.

Въпреки че дама купа (както и всяка друга дама) обикновено символизира зряла жена, тук се има предвид по-скоро зрялост на ума, отколкото зрялост на възрастта. Ако вие сте млад (без значение пола) и във вашето подреждане фигурира дама купа, то това обещава подарък за щастлива възнаграждаваща любов, възможно е в не съвсем близко бъдеще.

Наличието в подредбата на мъж на четири дами означава затруднително, комично или даже неприлично положение. Предполага се, че вие ще се оплете в мрежа от ревност. Би трябвало да не приемате много сериозно ситуацията, в която сте се оказали. Може да загубите контрол, желаейки да угодите на всички едновременно; но може да се измъкнете от положението, като съхраните чувство за хумор, лавирайки из своите интимни връзки.

За жена наличието на четири дами означава клюки. Това е предупреждение, че вашият живот се намира в центъра на недобронамерено внимание на други жени. Следва да се отнасяте към тази ситуация леко и с хумор, защото ако се поддадете на влиянието на клюките, вие може да си причините големи неприятности.

Три дами означават срещи с важни хора. Вие (независимо от пола) следва да завържете нови запознанства сред дамите, които ще срещнете в скоро бъдеще, защото тези запознанства ще се окажат много съществени. Освен това се предполага, че достойнствата на тези жени няма да бият на очи, но ако проявите към тях жив интерес, вие може да достигнете много в резултат на тяхното разположение.

 

 


ВАЛЕТА

 

Валето изобщо представлява лице в юношеска възраст. При това самата карта не определя пола му. Първоначално когато във всяка боя от колодата Таро имало по 14 карти, включително рицар и паж, при предсказване на съдбата рицарът представлявал юношата (младият човек), а пажът – съвсем млада девойка, почти момиче, при което рицарят закрилял пажа. Но се получавало обаче, че девойката заемала водеща роля по отношение на юношата (пажа), и тогава тя символизирала рицаря, а юношата – пажа. Имайки предвид такава двойнственост рицарят и пажът станали представители на една карта – валето. При това ако валето е обърнато с лице към карта от боя купа или спатия, това означава, че той представлява лице от противоположния в сравнение с вашия пол, а ако е обърнато към карта от боя пики или кари – е лице от същия пол. Ако валето се явява последна карта в центъра на подредбата (гледа навън), то определянето на пола на съответстващото лице може да стане по боята на горната на карта. Ако валето се намира в самите ъгли на подредбата и е обърнато в с лице навън, то това свидетелства за това, че лицето, което представлява, ще престане да участва в живота ви. Средната карта ще покаже благоприятно ли е това обстоятелство или не.

 

 

ВАЛЕ ПИКА представлява млада и често още невъзмъжала персона, и може да бъде охарактеризирана детайлно в случаите когато имаме работа с карти, представляващи по-зрели лица (повтарям, има се впредвид по-скоро зрелостта на ума, а не на възрастта). Изобщо, ако се изясни, че валето представлява лице от мъжки пол, то неговото описание в някъква степен е аналогично на описанието на поп пика. По подобен начин, ако валето представлява лице от женски пол, то ще притежава много черти, характерни за дама пика.

Макар че има и някои различия. Вале пика винаги се отличава с дружелюбие. Това е млад човек, той обикновено е енергичен, разсъдлив и остроумен. Той нито за минута не остава спокоен и е пълен с нервна енергия, която може да се прелее в неудържим стремеж или в интелектуална любознателност. Макар че, интересите му са бързопроменливи и той е склонен да изразходва много енергия напразно. Способностите му са недостатъчно развити и не му стига уравновесеност за това да премине в по-солиден начин на живот. Ако вие сте жена и ви интересува този млад човек, вие трябва щателно да премислете можете ли да му окажете достатъчно силно стабилизиращо влияние. Ако вие самите сте неуравновесена особа, неуверена в себе си и избухлива, то такава връзка ще изобилства от спорове и в края на краищата ще завърши с раздяла. Напротив ако вие можете да сдържате неговите пориви и да направлявате тази енергия в нужното русло, то това ще обослови здрав съюз между вас, който ще доведе до удолетворение и успех. Ако у вас има съмнения, то трябва да вземете навременно решение. Трябва да обсъдите с този млад човек вашите перспективни планове. Макар че той ви вижда в романтичен ореол, по своята същност вале пика е практичен и се нуждае от приятел-съветник, който може да претвори неговите планове в живота.

Ако вие сте млад човек, а вале пика в подредбата представлява девойка, то трябва да се подготвите за цяла поредица от неочаквани събития. Външно тази девойка може да излежда обикновена и спокойна, но в действителност тя притежава дълбоки и неочаквани черти на характера, които ще се проявяват постепенно. Това е взривна натура, притежаваща интуиция и склонна към страстни пориви. Това е многостранна и противоречива натура. Външно тя може да бъде своенравна, капризна и склонна към чудатости, но рязката смяна на настроенията е само маскировка на нейната целеустремена натура, имаща пред себе си съвършено определени цели. Тя е самолюбива, умее да направлява другите и е постоянна в своята преданост. За достигане на своите цели, тя може да използва ласкателство, измама, всякакви уловки, но в същото време да проявява топлота и благородство по отношение на своите любими и да бъде готова да направи всякакви жертви за тях.

Такава девойка не трябва да покорявате с пряка атака. Тук е необходим дълъг период на ухажване. За младия човек тя може да се окаже удачен партньор за цял живот, но трябва да разбира, че далеч не всички неочаквани постъпки ще му бъдат приятни.

 

 

ВАЛЕ КАРО представлява човек, намиращ се на жизнен кръстопът. Ако той се намира в центъра на подредбата, може да представлява вас или някакво друго лице, което разчита на вашите съвети или указания и скоро ще се обърне към вас за това.

Макар вале каро като правило да се счита за особа в юношеска възраст, това не винаги съответства на действителността. Макар че това е човек (той или тя), когото разкъсват вътрешни противоречия, който преживява период на колебания и външният му вид съвършено не съотвества на неговата индивидуалност.

Вале каро може да представлява особа от всякакъв пол. Външно той може да изглежда дързък, напорист и твърде самоуверен, но вътрешно се стреми към друг живот. Той се колебае някъде между цинизма и идеализма. Старае да се скрива своите чувства, честолюбиви намерения, възгледи и своята любов към прекрасното, заради страх да не му се надсмеят или критикуват.

Това е много талантлив човек, който се нуждае от топла дружба и духовни напътствия, но който е склонен да реагира на критиката със злобни нападки или да се откаже от приятелството с човек, който, както му се струва, неправилно го разбира. Той е склонен към безразсъдни постъпки, които понякога изглеждат твърде рисковани и даже жестоки. В действителност той изпитва себе си и другите, стараейки се да се самоутвърди чрез твърди откази от рутинни условности. Тази карта показва човек, в който „всичко е наобратно”, „нагоре с краката”, който се колебае някъде между жизнената реалност и честолюбивите мечти и стремежи, за които той има пълна яснота. Той е противоречив и се намира в състояние, различно от състоянието на повечето хора. Изказванията и постъпките му често трябва да се тълкуват в напълно противоположен смисъл, доколкото той все още се стреми към мъдрост, която не е постигнал.

Неговото положение е много нестабилно, доколкото отхвърляйки обичайните пътища той може да се окаже в противоречие с целия свят. По такъв начин той трябва да бъде готов за открит антагонизъм и даже преследване, което може да сломи духа му и да лиши света от всичко ценно, което той може да му даде.

Всякакви опити да го застави да съблюдава обществено признаните норми ще претърпят поражение. Въпреки това той може да бъде доведен към някакви по-конкретни цели и да му се помоне да придобие равновесие, необходимо за осъществяването на замислите му. Ако той признае, че идеализмът е свойствен и за другите хора, това ще предизвика съчувстие, което ще му помогне да се избави от самотата. Не забелязвайки това, той се стреми към хармония с жизнените сили, а неговата дисхармоничност произлиза от несъвършенствата, които той навсякъде забелязва.

 

 

ВАЛЕ СПАТИЯ – обикновено представлява млад човек или девойка – трудолюбив, честен и искрен. Тази карта често представлява не вас, а някакво предано на вас лице. Често се случва да недооценявате вале спатия, считайки го за наивен, безгласен или скучен. За жените той може да изглежда безцветен поклонник или непривлекателна приятелка. За мъжете той може да се окаже девойка, която той добре познава, но не в романтичен контакт. Той може да бъде също надежден и стабилен компаньон, който си започнал да възприемаш като даденост.

В действителност вале спатия може да се окаже надеждна опора в тежки минути. Той е верен приятел, благороден и готов на саможертва. Може да се окаже, че назависимо от неугледната външност, той притежава много таланти. Доколкото на него не му тежи ролята на „втора цигулка” във вашата компания, той може умишлено да не разкрива някои свои способности и таланти, за да ви позволи да се разкриете в най-благоприятен образ.

Вале спатия може да контролира постъпките си, да сдържа импулсивните подбуди и да ви напътства на правилния път, на пътя на максималните достижения. Като цяло вале спатия дава надежни съвети, излизащи от рамките на здравия смисъл, но неговата предпазливост и склонност към презастраховане могат да омръзнат и да не се вземат под внимание. Това е особено вярно, доколкото на вале спатия често не му достига тактичност. Благодарение на присъщата му честност той никога не прибягва към измама и увъртания. Наличието на поп спатия в подредбата показва, че имате някакъв близък, който недооценявате. Това лице съвършено безкористно защитава вашите интереси и ще ви помогне да осъществите честолюбивите си замисли.

Макар вале спатия да се счита за млад човек, не трябва да се приема твърде буквално. Тук „млад” напълно може да се замени с думата „невинен”. Обикновено той е на ваша възраст, но доколкото той обикновено играе второстепенна роля, може да изглежда по-неопитен и безхитростен отколкото в действителност.

Наличието на вале спатия в подредбата е препоръка за вас да избягвате едностранна дружба. Ако имате предан приятел, бъдете по-топъл към него и го ценете. Това ще повиши вашата стабилност, издържливост и полезен опит. Има вероятност да възникне критична ситуация, в която това приятелство ще бъде решаващ фактор.

 

 

ВАЛЕ КУПА – е картата на романтиката. Освен това е карта на безрасъдното и необмислено въвличане във водовъртежа на наслажденията. При наличие на вале купа вие може да очаквате, че заедно с обичайните житейски събития в живота ви ще се случи някакъв необичаен епизод, необременен с неприятности. Тук може да става дума за любовна история, макар че не е задължително. Това може да се окаже радостен празник, приятна дружба, приятни събирания или някакви други забележителни събития, нарушаващи монотонността на работните дни.

Ако вале купа се намира в центъра на подредбата, това може да се счита за препоръка да се отнасяте по-сериозно към живота, да гледате в бъдещето и да избягвате светските наслади. Вале купа лесно се поддава на изкушение по отношение на чревоугодничество, пиянство и е склонен да си угажда на желанията. По характер той е благороден и обича хората и затова трябва да стане по-предпазлив и да не позволява да се въвлича в неприятни ситуации заради склонността си да доставя радост на другите.

Ако вале купа се намира в който и да е от ъглите на подредбата и е по-близо до централните три карти, това означава, че ще срещнете някакво лице, което ще ви очарова и обезоръжи със своята жизнерадостност. Това познанство може да се окаже приятно, въодушевляващо и даже полезно за вас, но не трябва да му придавате твърде голямо значение. Ако става дума за любовна история, трябва да я приемате с леко сърце, тъй като вале купа е склонно към непостоянство и се отличава с неустойчив темперамент – днес е тук, утре го няма.

Ако вале купа е обърнато с лице към карта от боя пика – особено към седмица или десятка – това е явно предупреждение за предстоящо разочарование или голяма мъка, особено ако вие не престанете да губите време, отдавайки се на наслаждение. Ако вале купа се намира в който и да е от ъглите на подредбата и заема крайна позиция, то вие може да се надявате на радостен период, на възнаграждения, на успех в някакво начинание, на който сте отделили много време и сили.

Четири валета – запознанства с млади хора, бързо възникване на неочаквани ситуации във връзка с тези запознанства.

Три валета – информационен обмен, новости, всевъзможни известия.

А) без вале пика – най-общо приятни и радостни вести;

Б) без вале каро – новости, некасаещи парични въпроси;

В) без вале спатия – новости, невлияещи на вашето обществено положение;

Г) без вале купа – новости, нямащи отношение към вашите любовни или семейни връзки.

 

 


ДЕСЯТКИ

 

ДЕСЯТКА ПИКА символизира стена или бариера. В преносен смисъл тя може да означава разбиване на незбъднатите надежди или неизпълнимите намерения, примирение с неизбежните или отказ от отдавна обмисляните планове. Разбирането за завършване на определен жизнен етап може да се окаже нелеко; може да възникнат чувства на горчиво разочарование или унижение. Този, който безразсъдно се блъска в тази стена и се старае да препише вината на другите и се опива от своите нещастия, може да разбие своя живот. Напротив спокойната оценка на положението може да ви доведе към нов и по-правилен възглед за нещата, да ви придаде нова сила и да ви помогне да придобиете нови радости, освободени от несбъднати честолюбиви надежди.

Ако десятка пика се явява външна карта в един от ъглите на подредбата, това означава, че някакъв ход на събития, който до това време е видим (познаваем), или ще се прекрати или ще се попадне в задънена улица. В случай на такава подредба, вие трябва да прегледате своите планове за бъдещето с цел тяхно възможно изменение. Не трябва веднага да се отказвате от едни или други планове. За предпочитане е да обмислите алтернативни варианти и да не се ограничавате с една цел или надежда, сляпо отхвърляйки всички други възможности. Пътят, преграден със стена, може да доведе до нещастие или даже да завърши трагично, затова бариерата може да се окаже скрито благодеяние.

Ако десятка пика се намира в центъра на подредбата, то това свидетелства за някакви важни новини, които рязко ще изменят образа ви на живот. Това може също да означава, че някакво лице, още неизвестно за вас, ще изиграе съществена роля във вашия живот. При оценка на характера на тази роля – положителна или отрицателна – вие сте длъжни в някаква степен да се основавате на значенията на съседните карти, но окончателният решаващ фактор се явявате вие самите. Вашето поведение в атмосферата на несбъднати надежди и разочарования се явява основен показател за сбъдването на вашето щастие. Няма защо да считате това за поражение, поради това, че е блокиран само един от възможните пътища, но ще ви се наложи да широта на възгледите и безстрашие за това да намерите нов път към щастието.

 

 

ДЕСЯТКА КАРО се отъждестява с килия на отшелник. Тя предвещава неволя или материална зависимост. Десятка каро често се интерпретира като богатство, което не носи щастие. Макар че това има много значения. Тя се явява предупреждение за твъде силния стремеж към пари и материална изгода в ущърб на духовните интереси. Тя може също така да предвещава промяна, при това не толкова промяна на мястото, колкото изменение на позициите и възгледите. Наличието на десятка каро може да указва за това, че са ви обзели скука, рутина, равнодушие и душевна апатия. Вие можете да се внушавате, че обстоятелствата са по-силни от вас и че стремежите на ума и духа са мечти, които никога няма да се осъществят.

Десятка каро винаги се асоциира с възможен изход от тесните ограничения на ежедневния живот. Тя ви обещава по-наситено и ярко бъдеще, ако съумеете да обхванете с поглед по-широки хоризонти. Показва ви това, че бариерите, ограничаваши свободата и възможността за борба, могат да се окажат илюзорни. Навиците, самоудолетворението, страхът от промени и равнодушие могат да обеднят душевните търсения и да ви лишат от много радостни преживявания. Освен това десятка каро означава възможност за избор между пътешествие на суша и пътешествие по вода. Това не трябва да се приема твърде буквално, независимо от това, че десятка каро действително означава близка възможност за пътешествие. Макар че имайки предвид изборът между бавния и тежък наземен маршрут, който означава финансово и икономическо благополучие и ограничен живот и водния път, който означава чистота на мислите и дар за вътрешно зрение.

Ако десятка каро се намира в центъра на подредбата, то това свидетелства за загуба на интерес към живота, цинизъм и обезпечен, но несъдържателен живот. Това означава, че по-наситен живот е напълно достижим, но вие сте длъжни да се откажете от своята търпимост по отношение към съществуващото положение на нещата и да се подготвите за активни действия за да не пропуснете откриващите се възможности. Картите, разположени редом с десятка каро, могат да ви помогнат да определите по какъв начин е възможно да се наруши монотонния ход на събитията и да се предизвикат бързи изменения. Трябва да се подчертае, че вие няма нужда да разрушавате своя сегашен жизнен път, а е необходимо да разширите своето въображение за да се появи източник на голямо наслаждение.

Що се отнася до долните ъгли на подредбата, то тук значението на десятка каро е по-ограничено. Тук тя може да означава някакво приятно събитие, нарушаващо монотонността на привичния живот, например неочаквано получаване на някаква сума пари, която ще ви помогне да преодолеете домакинските затруднения, пътешествие или произшествие, което ще разшири кръга на интересите ви. При това се има предвид, че не трябва да изпускате възникналата възможност, иначе еднообразният свят отново ще ви затвори в себе си като в килия на отшелник.

 

 

ДЕСЯТКА СПАТИЯ представлява някаква особа в юношеска възраст, неопитна, не преставаща все още да гледа на света с удивени очи. Характерът на тази особа представлява конгломерат от такива качества като честолюбие, неувереност, стремеж колкото може по-скоро да познаеш живота и бягство от грубата реалност. Доколкото формирането на характера и личността на тази особа все още не е завършило, тя се явява носител на маса противоречия. Тази млада личност представлява не вас, а лице, явяващо се за вас източник на много кратковременни радости и печали на младостта. Ако вие вече се намирате в зряла възраст, то това лице може да бъде ваше протеже, син или дъщеря, понякога даже внук или внучка. Ако вие сте млад, то тази карта може да представлява приятел, свързан с вас.

Благодарение на тази млада личност, вие съществено ще обогатите своя опит, ще разширите кръга на своите интереси и ще възстановите забравените планове и идеали. Съществено е, обогатявайки живота си, да помните, че не всичко в този живот ще бъде леко и безоблачно. В него ще има и недоразумения и стълкновения на характери. Отношенията с това лице могат да се окажат едностранни, в такива случаи винаги сте виновни само вие. Лицето, за което става дума, в способно на преданост и високи идеали и обладава проницателност и неизтощим интелект. Неговата любознателна натура може понякога да го тласне към неправилни постъпки, открито противодействие и някакви други действия, които ще ви засегнат или няма да одобрявате. Ако вие се намирате в зряла възраст, то вие трябва да се въздържате от опити да направите тази личност свой собствен образ, а също с уважение да се отнасяте към системата от пропуски и грешки, посредством които тази личност тази личност се старае да придобие самоконтрол. Като по-зрял вие можете да го посъветвате, направлявате, създавате почва за интелектуален ръст и оценка на ценностите, но не трябва да го обвързвате с емоционална зависимост.

Макар че десятка спатия може да има и друг смисъл. Тя може да означава, че се възобновяват някакви стари интереси или че вие трябва да ги съживите. Вие можете например да получите голямо удоволстие, търсейки свои стари приятели или да възобновите осъществяването на някакви честолюбиви планове. Тези интереси обикновено касаят такава творческа дейност като литература, живопис, музика или сцена.

Десятка спатия символизира фигура, на която едната ръка сочи назад в миналото, а другата простряна напред в бъдещето. Това е намек за бъдещ живот, построен на основата на стария, който символизира приемственост между младостта и натрупаните години.

Понякога тази карта означава осиновяване. Това може да се приема буквално, но често е намек за нови идеи или интереси, за нови вълнуващи събития, които съществено ще обогатят вашия живот.

 

 

ДЕСЯТКА КУПА означава посланник обикновено с добри вести. Макар че тези вести имат обичайно неспокоен характер и могат да разтърсят целия установен привичен ред на нещата и грубо да нарушат добре обмислените планове.

Десятка купа е карта на оптимизма, издигащ вашия дух, но трябва да бъдете предупредени, че радостта може да се окаже краткотрайна. Независимо от тази радост, не трябва да забравяте, че безрасъдното поведение може да постави под заплаха вашето бъдеще. Що се касае до характера на самото известие, за него можем да съдим по съседните карти. Поп или дама от която и да е страна на десятка купа, могат да означават възстановяване на отношенията със стари приятели. Аналогично валета или осмици предвещават срещи с млади хора или поява на нови приятели. Кари указват за това, че полученото известие ще се отнася до парични въпроси, а преобладаването на карти от боя купа предвещава брак, поява на деца, ако става дума за възрастни хора – внуци.

Ако в подредбата преди десятка купа се намира двойка пика или десятка пика, то това означава, че след получените по-рано недобри вести ще последва радостно известие. Събитие, което е излеждало, че не може да донесе нищо, освен мъка, ще има щастлив изход. Обратното, ако десятка пика е разположена след десятка купа, това означава, че добрите вести могат да не се потвърдят, ако на това място се намира двойка пика – че възторгът, предизвикан от добрите вести може да смени с униние или някакво разочарование.

Четири десятки символизират врати. Те означават прекратяване на старите и възникване на нови жизнени норми. Вие трябва да промените своя образ на живот и да се постараете по най-добър начин на използвате откриващите ви се нови възможности.

Три десятки – смисълът е същия в малко по-малка степен отколкото при четири десятки.

А) без десятка пика – загубата на приятели или изменението на жизнените устои няма да предизвикат чувство на печал;

Б) без десятка кари – вашите делови въпроси или парични дела няма да претърпят радикални изменения;

В) без десятка спатия – радикалните промени няма да са изразени в загуба на приятели или изменение на вашето обществено положение;

Г) без десятка купа – радикалните изменения няма да засегнат дома или семейството.

 

 


ДЕВЯТКИ

 

ДЕВЯТКА ПИКА означава катастрофа.

Символизира промени в резултат на непредвидени и непредсказуеми причини. Но също така може да означава разчупване на старите схеми и освобождаването ви от пагубни навици, толкова остарели, че вие самите не можете да им дадете правилна оценка и да осъзнаете до колко са ви поробили.

Опастността не е толкова в разрушаването на старите схеми, а в неспособността да се подготвите към новото. Ако се намира в центъра, то то е изключително важна препоръка да разширите кръга на своите интереси, да намерите нови приятели и да се приобщите към нови идеи. Вие трябва смело да форсирате своя житейски път, а не да оставате пасивен, тъй като трудно ще наваксате загубеното време. Скъсването на старите връзки може да се окаже болезнено, но пред вас стои неизвестното бъдеще и много неизследвани пътища.

Девятка пика е картата на страх, който може да бъде преодолян. Ако вие сте млад човек или девойка, то девятка пика може да символизира вашите първи крачки в самостоятелния живот след излизането от семейната среда. Ако сте на възраст, то може да означава разрушаване на семейството, ликвидация на условията за безопастност и радикален преглед на вашите житейски планове. Ако тази девятка заема важна позиция в подредбата, то вие трябва да промените кръга на своите интереси. Може би трябва да да изчистите всичко със своето минало и да промените своя житейски път по най-радикален начин. Необходимо е съвършено съзнателно да се откажете от старите предрасъдъци и представи, които препятстват вашия успех. Ако вие не предприеме никакви опити за промяна на начина си на живот, то това може да доведе до гибел.

Ако тази девятка се намира в горния или долния ляв ъгъл, то това означава, че може да избирате: или да продължите стария си начин на живот или да го измените. Вие сами може да прецените нужността да промените живота си, в зависимост от съседните карти, разположени в същия ъгъл.

 

 

ДЕВЯТКА КАРО има двойнствено значение. Традиционното значение на тази карта е изпълнение на желанията. Макар че тази карта означава и измама, измяна, лъжа и опастност. Десятка като се асоциира с луната, бледата светлина на която маскира истината и дава формално верни отговори, но способни да въведат в заблуждение. Ако вие възнамерявате да се възползвате от тайните символи на картите във връзка с егоистични, тривиални или желания, които предизвикват ламтеж или отмъстителност, то може да откриете, че вашето желание се е изпълнило в буквалния смисъл на думата, но не ви е донесло нищо друго освен нещастие. Ако се отнасяте към картите несериозно, както древните оракули ще въведат в заблуждение този, който им се надсмива. Напротив, ако вие с уважение се отнасяте към древните символи, изобразени на картата, а вашите желания съответстват на етичните норми на тайното изкуство на гадаенето, но никакво заблуждение няма да има. В подредбата ще бъде представена истината, но никоя отделно взета карта не дава нито положителен, нито отрицателен отговор. Отговорът не може да бъде еднозначен. Девятка каро е повик към вашата индивидуална ерудиция, екстрасензорни възможности и вашето изкуство да предвиждате.

Даже в този случай ако още не сте измислили някакво конкретно желание, вие обичайно се обръщате към картите с надеждата, че ще бъде разрешен някакъв сложен въпрос, ще се осъществи нечий честолюбив замисъл, или в крайна сметка ще се потвърди възможността за бъдещо щастие, успех или сполука. Девятка каро показва за това, че вашето желание е прието като сведение и дава да се разбере, че в някакви граници ще се изпълни. Макар че това не значи, че вашето желание ще се изпълни именно по такъв начин както вие си представяте или че това ще ви гарантира удолетворение и щастие.

Картите могат да ви ориентират по два начина.

Преди всичко вие сте длъжни да обърнете внимание на позицията на девятка каро в подредбата. Ако тя се намира в центъра на подредбата, то това може да свидетелство за това,че или вашето желание е много настоятелно или има за вас първостепенно значение. Ако тя е в горния десен ъгъл, то това означава, че вашето желание ще се осъществи в естествения ход на събитията. Ако тя е в горния ляв ъгъл, то изпълнението на желанието е възможно само в случай, ако вие решително се откажете от своя досегашен образ на живот. Ако тя в долния ляв ъгъл, то това означава, че вашето желание носи епизодичен характер, в сравнение с други по-важни фактори във вашия живот. Ако тя е в долния десен ъгъл, то решаващ фактор ще бъдат някакви външни сили, неподдаващи се на контрол от ваша страна. Ако тя заема една от важните позиции на подредбата, то това показва, че желанието в крайна сметка ще се изпълни, но на цената на много усилия, неприятности и разочарования.

Отсъствието на девятка каро тук не свидетелства за неосъществимост на желанието, а говори само за това, че за пореден път не ви се дава никакъв категоричен отговор. Ако няма девятка каро в подредбата, но присъства девятка пика и асо пика, това се явява пряко указание за неосъществяване на желанието. Макар че ако в подредбата, заедно с девятка пика и асо пика фигурира също и девятка купа, това означава, че макар че желанието ви няма да се изпълни, в крайна сметка ще се радвате за това. Ако в подредбата съвместно фигурират девятка каро и девятка купа това предвещава щастливо и радостно бъдеще извън всякакви очаквания. Това съчетание означава разширение на възможностите за наслаждение на всички радости на живота, дар за вътрешно зрение, което ще направи достъпни новите интелектуални дълбочини и оптимистичните познания, без каквито и да било изгоди.

 

 

ДЕВЯТКА СПАТИЯ означава удолетворение или неуспех в работата. Тя може също да свидетелства за емоционална сдържаност и прогрес. Ако в тази подредба фигурира и девятка каро, това свидетелства за материално възнаграждение в бъдещето. Ако вие сте заети в сферата на изкуството, може да става дума за изгодна продажба или договор. Ако вие сте заети в деловата сфера, това показва за повишение в длъжност или смяна към много по-интересна работа. Ако в тази подредба фигурира и девятка купа, то девятка спатия може да означава обществено признание, одобрение или слава. По такъв начин тук става дума за щастие от постигането на определени резултати. Ако в подредбата заедно с девятка спатия фигурира и девятка пика, това означава, че успехът може да бъде достигнат само с цената на много неудачи, тежка борба и заплаха от поражение.

Ако девятка спатия се намира в горния ляв ъгъл на подредбата, то успехът ще зависи от незабавни действия. Вашата цел се намира в достижими предели, но вие сте длъжен да действате безгрешно, за да не я загубите.

При наличие на девятка спатия в долните ъгли на подредбата обещаният успех е по-локализиран: тук става дума за някаква конкретна ситуация, която може успешно да се използва за получаване на материално възнаграждение или постигане на слава или признание.

Картите, намиращи се на един ред с девятка спатия, могат да ви дадат представа за характера на предприятието, хората, които ще бъдат въвлечени в него, за препятствията, които ще ви се наложи да преодолеете и за ситуацията, която ще ви помогне да постигнете желаната цел.

 

 

ДЕВЯТКА КУПА означава щастие извън всякакви очаквания. Ако сте си намислили желание, присъствието на тази карта не означава, че това желание ще бъде изпълнено във вида, в който съществува във вашето съзнание. Тя по-скоро предвещава нещо по-значително, излизащо от рамките на вашето въображение.

В много отношения девятка купа е най-щастливата карта в колодата Таро. Тя означава духовно благородство, благополучие, вътрешен ръст, философско разбиране, самопознание и съюз с жизнените сили. Обаче, в тази карта е заключено е предупреждение, което се състои в това, че всички тези духовни ценности могат да бъдат сведени до нула, ако вие не се стремите честно към мъдрост извън пределите на собственото си „аз”. Щастието може да бъде унищожено от завист, скъперничество, злоба или твърде голяма загриженост за материалните проблеми.

Ако заедно с девятка купа в подредбата попадне и девятка каро, това свидетелства за изпълнение на отдавна обмислени честолюбиви планове и желания на целия живот. Ще се установи пълно съответстие между вътрешното спокойствие, склонността към философия и повишаване на чувството на собствено достойнство, а също и такива блага като материална обезпеченост, известност, обществено признание и приятно прекарване на времето.

Ако девятка купа е разположена в съседство с карта-картинка, това означава, че ще ви предстои щастие чрез друго лице или ще го споделите с него. Ако между девятка купа и картата картинка се намира тройка каро, това се явява предупреждение за това, че тук присъства елемент на ревност. Вие трябва да проявите колкото се може повече такт за да може собственото ви щастие да не бъде помрачено от ненужните мъки на други лица.

Ако в подредбата с девятка купа доминират пики, то вие можете да придобиете достойнство, зрялост и мъдрост, които могат да се противопоставят на трудностите и неудачите. Тук девятка купа се явява символ на победата над несгодите, в която вие ще придобиете сила, ще закалите своя ум и ще придобиете увереност за това, че може без страх и с достойнство да посрещате всякакви трудности.

Символът на девятка купа е ключ, която отваря много врати. Това е ключ на познанието на самия себе си като човек, несломим и независим, способен да бъде над обстоятелствата и да придобива радост и спокойствие, съзнавайки целостта на своята личност.

Четири девятки – изпълнение на отдавна обмисляни планове, желания, надежди и стремления. Но това е и предупреждение за това, че изпълнението им е възможно да не донесе желаната радост. Вие трябва да се приготвите за неочаквано разочарование.

Три девятки – радост от неочакван източник, изпълнение на желание. Възможен е обрат на съдбата, който може да завърши с катастрофа, с неочакван хумор да донесе радост и успех.

 


ОСМИЦИ

 

ОСМИЦА ПИКА – карта на удолетворението. Тя означава убежище, пристанище, изход от светска суета, прекратяване на съперничеството и избавяне от неприятности. Това е карта на тихата радост, отдиха и спокойствието. Тази тиха радост може да се придобие посредством контакт с други лица, под действието на обкръжаващите условия или в резултат на някакво увлечение (колекционерство, спорт). Съседните карти в някаква степен трябва да ви помогнат да определите причините, обуславящи удолетворението, за което става дума.

Въпреки това осмица пика представлява само един от аспектите на вашия живот. Това не е тотална карта. Това е уют или удолетворение, които можете да придобиете, кратковременно явление, епизод във вашия живот, стоящо встрани от вашата основна ежедневна дейност. Не трябва да възлагате на това епизодично удолетворение твърде големи надежди. Ако вие се стремите да изпаднете в състояние на съвършено равнодушие и пълно отпускане и по такъв начин да избегнете каквато и да е отговорност, то може да последва горчиво пробуждане, което да ви застави да осъзнаете цялата ефимерност на вашето убежище.

Удолетворението, за което става дума, е напълно достижимо, но за да го постигнете е необходимо да го изолирате от целия си останал живот и да се наблюдавате за да не станете роб на своята ленност.

 

 

ОСМИЦА КАРО – това е картата на уравновесеността, свидетелстваща за талант в областта на финансовата дейност, едновременно с духовна проницателност, която няма да ви позволи твърде много да потънете в проблемите на материалното благополучие. Тази карта символизира практицизма, от позицията на който се оценяват и проверяват всички теории. Това е картата на умереността, търпимостта и уравновесената сила.

Ако осмица каро се намира в центъра на подредбата, то тя по-скоро описва вашия характер и вашата личност. В картите Таро тази личност се характеризира, стояща с единия крак на земята, а с другия – във водата. Това свидетелства, че вие сте способни да решавате практически проблеми, без да се лишавате от дара на вътрешното зрение и способностите да мечтаете. Вие можете силно да се увлечете от химия или някаква друга работа, свързана с лабораторни опити. Можете да донесете неоценима полза на държавна служба или друи изпълнителни длъжности, където е необходимо да приемате отговорни взетите решения. Ако сте жена, то вие би трябвало умело да се разпореждате със семейния бюджет и да бъдете загрижена майка и внимателна съпруга.

Ако осмица каро се намира в един от горните ъгли на подредбата, то това означава, че в бъдеще ще възникне ситуация, в която ще се наложи да вземате много предпазливи решения. Това е препоръка да не вземате прибързани решения и да не съдите нещата по външния им вид. Ако осмица каро е разположена в непосредствена близост с карта картинка, това свидетелства, че е желателно да се посъветствате с някакво авторитетно лице и да получите допълнителна информация преди да вземете каквото и да било решение.

Ако в подредбата с осмица каро доминират кари, то вие трябва да се въздържате от вземане на решения само по финансови съображения, тъй като това може да доведе до сериозен ущърб в по-важни от финансовите дела. Ако след осмица каро следва девятка пика или десятка пика, е възможно да ви уговарят да предприемате рисковата крачка, изглеждаща като скорошна изгода. Необходимо ви е внимателно да препроверите наличната информация осносно това начинание, към което можете да имате отношение.

Наличието на спатити в непосредствено съседство с осмица каро показва за бавен, но верен път към приходи, спокойствие и отсъствие на неотложни финансови проблеми.

 

ОСМИЦА СПАТИЯ – това е карта на уравновесеността, хармонията и тихото наслаждение. Тя показва стремеж към прекрасното, което се проявява в такива прости предмети и явления като цветята, слънчевия залез, книгите и приятелството. Това е карта на спокойния мечтател, но това е само характеристика само на една страна от вашата личност. Осмица спатия не свидетелства за отчуждение от обществото или финансова несъстоятелност. Напротив, тя предполага трезва оценка на обкръжението и в същото време показва растяща склонност към наслаждения на ума и духа в ущърб на жизнения комфорт. Ако във вашата подредба фигурира осмица спатия, можете да считате, че ви е провървяло: вие притежавате вътрешни качества, които ще ви предпазят от много превратности на съдбата.

Осмица спатия обещава щастие, което ще нараства с годините. Ако тя се намира в центъра на подредбата, това може да означава, че вие трябва да се опирате именно на тези вътрешни сили. Това е особено вярно ако подредбата доминират кари, което се явява предупреждение за това, че вашите делови тревоги могат да погълнат твърде много време и да притъпят чувството за прекрасното.

 

 

ОСМИЦА КУПА – означава приятен подарък. Що се отнася за това кой и на кого подарява – вие на някакво друго лице или обратното, това зависи от положението на картите в подредбата. Този подарък не винаги е материална ценност. Това може да бъде любов, оздравяване, морално обогатяване, мъдрост или здрав дух. Но какъвто и да е този подарък, не трябва да го пренебрегвате, доколкото той носи радост само в степента, в който го ценят.

Ако осмица купа се намира в центъра на подредбата, то това означава размяна на подаръци. Тук самото приемане на подаръка има толкова важно значение колкото и самия подарък, направен от все сърце. Подаръците могат да бъдат и символични, обвързващи и дарителя и получателя за по-дълбока и удовлетворяваща интимност.

Ако осмица купа се намира в горния ляв ъгъл на подредбата, то вие получавате подарък, който има за вас дълбок смисъл, ако си дадете труд да отгатнете значението му. Ако се отнесете с презрение към него или не му придадете значение, възможно е да съжалявате за това, доколкото този подарък може да се окаже предвестник на много приятни събития, които бихте могли да преживеете.

Ако осмица купа се намира в долния ляв ъгъл на подредбата, то подарък по-скоро ще има реална ценност и ще идва от източник, нямащ никакво отношение към вашия интимен живот.

Ако осмица купа се намира в горния десен ъгъл на подредбата, то дарител се явявате вие самия. Ако този подарък се направи свободно, с открита душа и съвършено безкористно, то тази ваша постъпка ще донесе огромно удолетворение на вас самия. Напротив ако вие се ръководите от користни цели, то това действие може да ви донесе сериозен ущърб.

Ако осмица купа се намира в долния десен ъгъл на подредбата, това свидетелства, че вие можете да помогнете или да направите услуга на някакво малко познато ви лице. Такава постъпка в крайна сметка ще ви се върне с лихвите.

Трябва също да имате предвид, че ако осмица купа заема неудачна позиция в подредбата, тя може да символизира някакъв подкуп, предложен или вече получен. Наличието на тази карта в подредбата предвещава за най-неблагоприятни последствия от такъв порядък.

Четири осмици – уравновесеност и ред в ежедневния живот, спокойни наслаждения, материално благополучие заедно с духовна съдържателност.

Три осмици – повишена способност за борба с трудностите, без да се губи способността да наслаждавате на живота. Издържливост, силен характер, богат вътрешен свят, непомрачен от случайности или нещастия.

 

СЕДМИЦИ

 

СЕДМИЦА ПИКА – това е картата на половинчатостта. Тя означава частично осъществяване на вашите планове и надежди. Също така означава предпазване от неочакваните обрати на съдбата. При появата на седмица пика вие може да откриете, че успешно достигнатите от вас цели не дават очакваното удолетворение и възнаграждение. Необходимо ви е да направите преоценка на своите планове и да ги разгледате по-обективно. Стоящият през вас път, по всяка вероятност, е много по-труден, отколкото си представяте. Трябва да знаете, че на този път ви очакват неудачи и разочарования, но ако вие можете достойно да ги преодолеете, то някои от вашите цели ще бъдат достигнати. Не трябва предварително да се предавате. Преди всичко не трябва афектирано да предприемате такива действия, които ще затворят бъдещите ви възможности. Длъжни сте да помните, че твърде лесно достигнатия успех загубва своята прелест, а успехът достигнат с цената на многочислени усилия и жертви донася дълбоко удолетворение.

 

 

СЕДМИЦА КАРО често се явява карта на бедственото положение. Тя символизира нерешен проблем, който ви подтиска. Това обичайно е паричен проблем, но може да касае и домакинството или делови въпроси, в които парите играят второстепенна роля. Тук често става дума за отлагане на решения. Обстоятелствата, които засягат най-важните аспекти на проблема затрудняват неговото решение.

Ако седмица каро се намира в центъра на подредбата, тя може да символизира проблем, помрачаващ вашия живот и възпрепятстващ ви в достигането на целта. В този случай решението на проблема може да се окаже не толкова трудно, колкото е изглеждало в началото, че опастността може да се отстрани или поне неувереността, свързана с дадената дилема няма да спре прогреса. Представа за същността на дадения проблем може да се получи от останалите карти на подредбата.

Ако седмица каро заема важна позиция в подредбата, вие трябва спокойно да премислите създаденото положение и да се постараете да изберете оптимално поведение. Обърнете внимание на силните карти, явяващи се носители на такива достойнства, като благородство, твърдост пред превратностите на съдбата, способност за придобиване на приятели и т.н. Затова представете си по какъв начин можете да заставите тези достойнства да служат на вашите интереси.

Ако седмица кари се намира в горните ъгли на подредбата, това означава, че може да възникне бедствено положение, но това може да се анулира или минимизира в случай, че навреме забележите неговото приближаване. Ако тя се намира в долните ъгли на подредбата, то проблема може да ви засегне само по косвен начин. Например, нещастието, за което става дума може да се случи на ваш приятел или някакви обстоятелства могат неблагоприятно да повлияят на вашата работа, обществена дейност или делови интереси.

Наличието на седмица каро никога не изключва възможността за благоприятен изход. Тази карта символизира не катастрофа, а проблем и необходимост от промяна на поведението. Ако след седмица каро следват силни карти, това свидетелства за това, че периодът на неприятности и безпокойства може да има за вас напълно благоприятен изход, който би бил невъзможен в случай, че ги е нямало.

 

 

СЕДМИЦА СПАТИЯ – това е предупреждение за илюзорен успех, неудачен опит или планове, които в последния момент могат да се провалят от нехайство, равнодушие или преждевременно успокоение за резултатите.

Ако седмица спатия се намира в горния ляв ъгъл на подредбата, то това означава, че някаква цел, към която се стремите, е напълно изпълнима, но само в случай, че проявите бдителност, огромна предпазливост и неотслабваща енергия по пътя към тази цел. Трябва да прогоните от себе си мисълта за преждевременно признаване на поражението или отлагане и да не се поддавате на неверие в собствените си сили.

Намирайки се в горния десен ъгъл на подредбата, седмица спатия означава, че ви заплашва опастност от някаква загуба поради невнимателност. Възможно е вие да сте твърде уверение в успеха или заети с друи дела и да не сте съумели да се погрижите за нещо действително важно.

Седмица спатия означава високи стремежи, но ако тя се намира в центъра на подредбата, това може да свидетелства за вашата неспособност да претворите тези планове в живота. Вие вероятно обикновено се заемате с много дейности, но не ги довеждате до край. Вие сте склонен бързо да сменяте своите интереси, което води до безполезно разпиляване на енерия. Едва пристъпили към изпълнение на своите планове, вие веднага превключвате на други. Седмица спатия е предупреждение за вас, че реалният успех ще ви съпътства само ако е постинат с тежък труд, иначе вашите усилия ще пропаднат на вятъра.

Намирайки се в долните ъгли на подредбата, седмица спатия по-скоро се отнася към някаква конкретна ситуация, а не към общата характеристика на вашето положение. В съчетание с карта-картинка, тя може да се явява предупреждение за незагриженост и невнимателност по отношение на приятели и колеги. Трябва внимателно да обмисляте своите действия, от които сте жизнено заинтересован, но които се наблюдават от други, преди да се заемете с изпълнението им.

Ако седмица спатия се намира между купи, то тя се явява намек за предпочитане на удоволствия в ущърб на делата. Ако тя е разположена между кари, то вашето спокойствие може да бъде нарушено от парична недостатъчност или завист. Не трябва да разгласявате своите тайни на всички безразборно, основно е да не правите прибързани заявления за тяхното успешно изпълнение. Може лесно да се самоубедите за това, че успехът е обезпечен и по този начин да забавите тяхното осъществяване. Вашата самоувереност може да завърши с досаден провал и да понесете удари на съдбата.

Седмица спатия – това е предупреждение за опасност, която можете да заобиколите, а не признак за неизбежно нещастие.

 

 

СЕДМИЦА КУПА означава скарване между влюбени. Тя също се явява карта на доверието и вярата. Скарването, за което става дума, може да се окаже несъществено и ще ви помогне да оздравите атмосферата за по-добро взаимно разбиране между партньорите. Обаче при наличие на седмица купа в подредбата, вие получавате предупреждение за това, че може да възникне ситуация, в която сдържаността да е вашето най-добро поведение, ако не желаете прибързаните думи да се явят причина за продължителна раздяла между вас и обекта на вашата любов.

Изразът „скарване между влюбени” не трябва да се приема твърде буквално. Седмица купа може да означава несъгласие между двама любими човека, които се обичат, например между мъж и жена, майка и дъщеря или между близки приятели. Ако партньорите дадат воля на чувствата си, то скарването може да стане сериозно. Присъствието на девятка пика или десятка пика или десятка спатия в съседство със седмица купа е предупреждение за опасност в случай, ако вие не умеете да мълчите.

Ако седмица купа се намира в центъра на подредбата, това свидетелства, че вие сте твърде доверчиви, твърде пасивни за да измените хода на събитията. Мудността и пасивността могат да доведат до загуба на близки приятели или щастие. Вие трябва да се постараете отново да засвидетелствате своята любов или привързаност по отношение на хората, топлото внимание на които има за вас голямо значение. Не трябва да разгледате приятелските си връзки, семейната привързаност или постоянната си любов като нещо разбиращо се от само себе си.

Ако седмица купа се намира в горния ляв или долния ляв ъгъл на подредбата, то това означава, че друго лице се нуждае от защита или загриженост от ваша страна. Ако се намира в долните ъгли, това означава, че лице, зависещо от вас, няма смелост да ви признае нещо, поради срамежливост или неспособност да се изкаже или за това, че се страхува от вас. Затова то може да скрива своите чувства зад резки, критически изказвания. Трябва да проявите колкото може повече такт, за да отстраните възможните продължителни разногласия.

Ако седмица купа се намира в горния десен или долния десен ъгъл на подредбата, ситуацията е противоположна. Тук вие можете да изпитвате дълбоко чувство към друго лице (или да зависите от него) и стараейки се да скриете това, се проявявате по недостоен начин. В този случай трябва да се въздържате от резки думи, преценки и други некоректни средства за привличане вниманието на обекта на своите чувства. Вместо това, трябва да предприемете конструктивни мерки за укрепване отношенията си с този човек. Откритото внимание и честните намерения ще ви помогнат по-добре, отколкото съмнителните околни пътища за обезпечаване на желаните отношения.

Четири седмици – възможност за конфликт, скарване, разочарование. Призив към самообладание, спокойно мъжество и достойнство пред лицето на опасността.

Три седмици – пререкания, дребни сплетни, възможност за лъжливи обвинения. Призив да не се отклонявате от пътя на възвишените цели, да не се ръководите от несправедливост и завист, за да можете, след възтържествуването на справедливостта, да не съжалявате за проявената в миналото непорядъчност.

 


ШЕСТИЦИ

 

ШЕСТИЦА ПИКА – карта на тревожното очакване. Означава период, в който ви се налага да изчакате по-нататъшното развитие на събитията (принудително бездействие). Това може да е предизвикано поради заболяване на вас или ваш близък. По-често тази карта означава очакване на решение, което се взима от други лица, и което по ваше мнение ще ви бъде предложено за изпълнение. Затова се чувствате обвързан от обстоятелствата и сте принуден да въздействате до получаване на нова информация.

В зависимост от съседните карти, вие трябва да определите как ще завърши за вас този тревожен период – благоприятно или не. При това вие трябва да вземете в предвид, че изходът, към който се стремите и действително благоприятния изход не са едно и също.

Трябва да използвате времето, което ви се предоставя, за да премислите и преразгледате всички аспекти и да се убедите, че вие сте направили всичко възможно за благоприятния изход. След това следва по възможност да оставите този проблем и да се заемете с други неща, когато решението вие е поднесено трябва да го посрещнете по най-добрия начин, ако се окаже неблагоприятно, и да се възползвате – ако е благоприятно.

 

 

ШЕСТИЦА КАРО – карта на здравето, физическия комфорт и стабилното материално положение. Ако се намира в центъра, тя може да свидетелства за значението, което имат тези обстоятелства за вас. Тази шестица може да показва благоприятните за вас обстоятелства или помага за намирането на път за осъществяването на вашите цели.

Присъствието на тази шестица показва, че вие имате възможност да избирате между умереното материално благополучие и отсъствието на обременителни задължения или по-рискован житейски път, който изобилства от капани и съмнения. Тази възможност е особено голяма в случаи, когато тази шестица се намира в ъгъла, където картите се съединяват.

Ако един от горните ъгли на подредбата показва път, който води към голям успех, или провал, то вие трябва да претеглите всички обстоятелства. Пред вас ще бъдат отворени възможности, ако решите да застанете на този път на успеха, но ако сте решили да тръгнете по него, значи сте решили да подложите своята безопастност на определен риск. Ако шестица каро се намира в горния десен ъгъл и е в края, то това означава, че продължавайки предишния си житейски път, ще достигнете удовлетворителни резултати. Ако се намира в горния ляв ъгъл и е разположена в края, то тя свидетелства за възникване на възможност за промени, които по ваше желание ще ви осигурят безопастност и спокоен живот.

Ако тази шестица се намира в долните ъгли на подредбата, нейното значение е малко по-ралзично. Тук тя означава, че вие не трябва да изпускате момента, когато можете да обърнете ситуацията в своя полза. Може да става дума за изходна сделка или някакъв епизод, много приятен за вас. Ако до нея се намира карта-картинка, то това означава, че тази възможност ще се появи в резултат на запознанство с някакво лице, което картата показва.

Присъствието на тази карта винаги предполага, че всички възможности, които тя ви предлага, може да се осъществят в резултат на съвършено непредсказуеми събития (съвършено случайна среща със стар приятел, някакво обществено събиране или посещение от вежливост). Тъй като тази възможност може да е скрита под маската на ежедневието, вие трябва да бъдете предупредени за това, че прибързаният отказ от нови задължения или нежеланието да се срещнете със стари приятели, изморителната ежедневна работа може да ви попречи да видите средствата за достигане на успех, който може да има първостепенно значение за вас.

 

 

ШЕСТИЦА СПАТИЯ – свидетелства за приятно прекарване на времето в обществото. Често я наричат картата на танците и веселието, но тук става дума не за безсмислено веселие. Предвещаното наслаждение е наслаждение на ума и духа, то може да промени вашия мироглед или вашия начин на живот.

Понякога означава пътешествие и промяна на местоживеенето. Но пътешествието може да стане просто ваша прищявка, докато смяната на местоживеенето може да бъде свързана с изменението на вашия образ на живот, мисли, вашата позиция и вашия общ светоглед.

Шестица спатия като правило се явява карта на удачната съдба, характеризираща вашия растящ престиж заедно с други положителни моменти, например финасови успехи, и възможност за щастлива любов. В картите Таро шестица спатия понякога представлява търговец, раздаващ милостиня на бедните, което свидетелства за неговия успех в начинанията, така и за неговата доброта, но същевременно тази карта се явява намек на тщеславие, покровителствено отношение и завистливост.

Ако заедно с шестица спатия са разположени десятка пика, двойка пика или петица каро, това означава, че трябва да уравновесите своя стремеж към наслаждения с по-сериозни желания, така че да съставляват хармонично цяло.

 

 

ШЕСТИЦА КУПА означава достижение, придвижване към желаната цел, но не незабавното ú осъществяване. Символът на шестица купа е изкачване на стълба, която ви предстои да преодолеете по пътя към щастието. Тази стълба е само част от сложен лабиринт, водещ към успех, към изпълнение на честолюбиви замисли или към вярна любов. Преодоляването на това изкачване може по правило да се постигне с упорит труд, саможертва или отсрочка на близките планове. Може да ви се струва, че играта не си струва, че обещаната награда е недостатъчна, затова може да изпитате разочарование от частичното изпълнение на своите желания. Не трябва да проявате нетърпение или раздразнение и да не се разстройвате заради мнимо поражение на плановете. Ако търсите по-лек път за осъществяването им, ще рискувате да претърпите пълен провал.

Ако шестица купа се намира в центъра на подредбата, то ще ви се наложи в близко бъдеще да вземете някакво решение. Ако тя е в горния ляв ъгъл, ще имате възможност за избор, а за определяне на алтернативни пътища, ще ви се наложи да разгледате и десния ъгъл на подредбата. Ако шестица купа е в един от долните ъгли, то стълбата може да ви доведе до някаква специфична възможност, благоприятна за вас, макар че тя ще окаже само временно влияние в живота ви.

Четири шестици – бавен, но неотклонен процес за достигане на желаните цели и предположение, че ви подлагат на изпитание, призив към сдържаност.

Три шестици – скрити възможности. Наличие на три шестици означава, че окончателно решение за вашата съдба още не е взето. Ако съумеете благополучно да отхвърлите второстепенните проблеми, то резултатът от вашите усилия ще бъдат по-интересни приятелски връзки, служебни успехи и други достижения.

 


ПЕТИЦИ

 

ПЕТИЦА ПИКА означава раздяла. Появата ú в центъра на подредбата може да означава, че вие ще прекъснете старите връзки, ще се преместите на нова работа, ще смените местожителството си или ще се отправите на продължително пътешествие. С петица пика се асоциира чувство на мъка, печал, а понякога разкаяние. Петица пика означава сълзи, но в повечето случаи се допускат и други тълкувания. Печал във връзка с раздялата със стари приятели може да се компенсира с лихва в нова обстановка, обогатен опит и нов, по-интересен образ на живот.

Тук става дума не само за физическа, но и символична или духовна раздяла. Могат да бъдат отхвърлени идеи, които са се приемали по-рано. Може да се измени светоглед. Могат да изчезнат предразсъдъци. Могат да се изменят отдавна установени възгледи. Могат да изчезнат илюзии.

За характера на тази раздяла и за това какво в крайна сметка ще ви донесе петица пика – мъка или радост – може да съдите по съседните карти. Ако това се явява следствие на раздяла, горчиви чувства или скарване, вие сте длъжни да премислите своите планове за предстоящи изменения и да не извършвате прибързани постъпки. Ако можете да се въздържите от нежелателна реакция за това, което ви изглежда непоносимо положение, то раздялата, за която става дума, е възможно да не ви донесе твърде много мъка или злобни чувства.

Ако петица пика се окаже в горния десен ъгъл на подредбата, то това означава, че един от вашите близки ще престане да фигурира в живота ви или че ще се измени привичната отдавна позната обстановка. Ако в съседство с петица пика са разположени карти от боя каро, това показва предстоящи промени в деловата сфера. Ако петица пика се окаже в горния ляв ъгъл на подредбата, то промени могат и да не се случат. Двете останали карти, намиращи се в този ъгъл, дават някаква представа за последствията, които ще донесат промените за вас, ако се решите да направите тези промени.

Ако петица пика се намира в един от долните ъгли на подредбата, това показва, че раздялата ще играе маловажна роля във вашите текущи проблеми. Лицето или ситуацията, които ще престанат да фигурират във вашия живот, могат да имат съществено значение само по отношение на работа, финанси или вашето обществено положение.

Петица пика при никаква обстоятелства не се явява символ на смъртта. В своите най-неблагоприятни значения може да символизира прекъсване на приятелските връзки в резултат на спорове, злобни чувства или изблици на гняв. Често има смисъл да решите веднъж завинаги да приключите с привичния си образ на живот, ако са му свойствени дребни неприятности, нервност, пререкания, недоверие и прочие непривлекателни особености.

Доколкото радикалните промени, раздялата с приятели или семейство или изменение на рода дейност от една страна винаги се съпровождат с някакъв риск, а от друга носят в себе си широки нови възможности, трябва основателно да анализирате отново своите най-съкровени чувства и да не предприемате никакви решителни крачки без да сте убедени, след зряло и солидно размишление, в тяхната целесъобразност.

 

 

ПЕТИЦА КАРО означава сблъсък на интереси. Тук се има предвид не спор, спречкване между влюбени или продължителна вражда. Това стълкновение на желанията произтича без явни враждебни проявления. Действително този конфликт може да бъде толкова дълбоко скрит в подсъзнанието на заинтересованите лица, че те сами даже не подозират за възникващото между тях напрежение.

Това е конфликт на душевните сили, в който двама близки човека застават на различни позиции, различно оценяват събитията и мислят различно за своето бъдеще. Външно те могат да се намират в пълно съгласие, но техните стремежи и мечти по отношение на бъдещето, а също и най-важните им принципиални възгледи ще ги разединят.

Това може да има място в съпружеските отношения, деловото партньорство или в отношенията между родители и деца. Тук могат да бъдат замесени и парични интереси, но те не представляват главното звено на конфликта и не следва да им се обръща внимание.

Понякога, особено ако се намира в центъра на подредбата, петица каро показва, че това антагонистично начало е заключено във вас самия. Вие може да имате два конфликтните по между си комплекса от етически норми или да се колебаете в избора на един от тези два възможни житейски пътя. Такова раздвоение на личността може сериозно да възпрепятства щастието или успеха и да ви застави да поставите под съмнение своите собствени достижения или напълно да ги отхвърлите.

Петица каро винаги предполага възможност за съгласие, обезпечаващо сливане на жизнените пътища на двама човека. Тук не се има предвид неизбежен компромис. Често конфликтните гледни точки се оказват след проверка толкова непримирими. Понякога към еднакви цели водят различни пътища, коренът на конфликта може да се окаже проста неспособност правилно да се изтълкуват действията на партньора.

Ако разбирате, че във вас протича някаква вътрешна борба, помрачаваща вашето съществуване, трябва да внесете яснота във вашите стремежи и планове, пренебрегвайки каквито и да било поводи за недоволство или дребни обиди и да съсредоточите своето внимание върху духовните и морални ценности, имащи за вас най-важно значение. Когато мислите ви придобият необходимата яснота, вие и другата страна можете да представите назрелите проблеми в такава светлина, че другият да се съгласи с вашите доводи. Недоразуменията могат да се появят в резултат на неспособност за взаимно разбиране с близките си. Макар че петица каро обещава нова топлота и сила в личните отношения, тя също намеква за възможна самота и раздяла в случай, че този намек се игнорира.

 

 

ПЕТИЦА СПАТИЯ означава, че е необходимо да вземете някакви мерки да предотвратите скарване между стари приятели. С други думи назрява спречкване, което ще ви причини много мъка, ако не предприемете никакви мерки за предотвратяването му. Това не е спор между влюбени и не е разногласие между съпрузи. Тук става дума по-скоро за скарване с някакво лице от същия пол като вашия, само ако в непосредствено съседство не се намира карта-картинка, представляваща някакво лице от противоположния пол.

Тази карта символизира съперничество, конкуренция, борба и завистливост. Това е съвет да не прокламирате на всеослушание вашите собствени достижения и да не подценявате успехите на другите. Ако петица спатия се намира в центъра на подредбата, това означава, че някой от вашите близки изпитва към вас стаена вражда, за която не подозирате. Ако не сдържате своите чувства и не проявите неочаквана загриженост, то вие можете да претърпите неудача и да предизвикате враждебност сред хора, чието приятелство не ви е безразлично.

Ако петица спатия заема важна позиция в подредбата, това предвещава сериозни, неблагоприятни последствия от скарване, което в началото е изглеждало несъществено.

Ако петица спатия се намира в горните ъгли на подредбата, това означава, че става дума за скарване, което може да се предотврати, като останалите карти в дадения ъгъл трябва да ви дадат представа за това по какъв начин можете да предотвратите ситуация, която не може да доведе до нищо освен нещастие и съжаление.

Ако петица спатия се окаже в долните ъгли на подредбата, то скарването, за което става дума, има място по-скоро по повод на някакъв тясно-специализиран въпрос. В този случай недоброжелателността на другия човек може да предизвика у вас разочарование в отношение на някакъв проект от обществен характер, нямащ за вас важно значение, при което това лице може да и да бъде и не близък до вас човек. Ако петица спатия се намира в долния ляв ъгъл, то неуспеха може да се окаже следствие на стечение на обстоятелствата, за които никой конкретно не носи отговорност; ако това е така, то вие нямате основание да обвинявате което и да е конкретно лице. В крайна сметка изглежда, че загубата на престиж може да има благоприятно последствие, което описват картите, намиращи се в непосредствено съседство с петица спатия.

 

 

ПЕТИЦА КУПА – това е картата на разочарованието, сълзите и напразното съжаление. Тя може да означава преминала любов или отказ от отдавна замислени планове, но произтичащата оттук печал рядко бива дълбока. Вътрешно вие винаги сте осъзнавали илюзорния характер на ситуацията и сте разбирали, че така не може да продължава дълго. Вашето тщеславие може да бъде уязвено, но малко вероятно е, че това печално обстоятелство ще остави в душата ви дълго незарастващи рани. Вие може да изпитвате кратковременни страдания, но даже в този случай вие не можете да не изпитвате чувство на облекчение, в резултат на освобождение на този доброволен хомот.

Завършването на неудачния романтичен епизод, прекратяването на едностранното приятелство или признанието за нереалност или неосъществимост на честолюбив замисъл ще открие път за по-реални действия и постижения.

Не трябва да подценявате значението на загубата; по-скоро трябва да се постараете да си представите случилото се по такъв начин, че то да ви послужи за преходен момент за установяване на нови по-удачни интимни отношения и да ви помогне да построите планове за бъдещето на основата на по-зрели възгледи.

Четири петици – акуратност, въвлеченост в детайли, здрава привързаност към рутината. Намек за това, че ще се лишите от много радости в живота, ако не смогнете да скъсате със старите порядки и да придобиете нов свеж светоглед.

Три петици – бунт против властта, но необмислените действия могат да повлекат след себе си загуба на престиж, напразна загуба на енергия за дреболии. Трябва да преценявате постъпките си, бивайки уверени, че целите, към които се стремите, са стойностни и достижими.

 

 


ЧЕТВОРКИ

 

ЧЕТВОРКА ПИКА – това е карта на оздравяването или излекуването. Тя може да означава завършване на периода на болест, неспокойно очакване или раздори.

Повърхностната характеристика на тази картина символизира период на напразна загуба на време и енергия, но в действителност това е период за възстановяване на силите. Във физически смисъл четворка пика означава период на оздравяване, след завършването на който здравето на болния ще бъде напълно възстановено. В преносен смисъл това означава изчезване на неувереността и нерешителността и прекратяване на безполезната загуба на сили.

Периодът на спокойствие и отдих ще завърши с нови начинания, завръщане на решителността и поява на по-дълбоки житейски възгледи и жизнени конценции.

 

 

ЧЕТВОРКА КАРО символизира конкретно измерим успех по отношение на паричните средства, делово начинание или служебна кариера. Тя не се явява карта на неочакваното щастие, успех или радикални промени; напротив тя символизира заслужен успех, достигнат в резултат на упорит труд. Това достижение само по себе си може да не изглежда съществено. Но то ще послужи за основа за цяла редица от бъдещи успехи. Вие можете да не придавате на своето достижение никакво значение, считайки го за дреболия, но в действителност то може да ви донесе по-дълбоко удолетворение, в сравнение с това, което сте изпитвали в случай на по-бързо придвижване към целите си.

 

 

ЧЕТВОРКА СПАТИЯ – това е карта на укрепване на приятелските връзки и подобряване на общественото положение. Тя предполага, че вие се ползвате с топло отношение и голямо разположение от околните, но че не сте достатъчно осведомен за това. Оттук следва, че в случай на нужда вие можете да получите помощ от неочаквани източници.

Тази карта символизира постепенно неотклонно разположение на околните, което може да остане незабелязано от вас. Това означава, че вие можете да се чувствате нещастен или изоставен, но в действителност тази самота е мнима. Скромност, срамежливост или затвореност не ви позволяват в пълна степен да възприемете приятелската привързаност, която не може да се оспори. Вашето собствено разположение и приятелска заинтересованост към околните могат да създадат почва за по-плодотворна обществена дейност.

Възможно е вие да не дооценявате своята способност да предизвикване изключително приятелско разположение и да внушавате безгранично доверие. Ако разберете как ви възприемат другите, това съществено ще обогати вашия живот, но това разбиране трябва да се уравновеси от вашето собствено по-добро разбиране към околните и умението по-добре да виждате тяхните достойнства.

 

 

ЧЕТВОРКА КУПА означава възможност за постигане на щастие чрез работа. Има се предвид не само постоянна работа по специалността, макар че това не е изключено. По същество четворка купа е карта на самопожертвованието, при което интересите на другите хора застават по-високо от вашите собствени.

Наличието на тази карта в подредбата е указание за възможност за приятно събитие, а не обещание за неговото непрепенно осъществяване. Четворка купа винаги предполага възможност за избор. Тя свидетелства за хуманност и за стремеж да пожертваш себе си за другите. Наградата по-скоро няма да бъде материална, но пред вас ще се открие път, стъпвайки на който вие можете да обогатите своя живот, служейки на другите. Ако четворка купа се намира в центъра на подредбата, то такава възможност вече съществува.

Често наличието на четворка купа означава, че възможността, за която става дума, има отношение към вашата работа. Тя може да отбелязва, че вие отделяте много време на обществено полезна дейност, която не ви носи непосредствена изгога, но е полезна за другите или че вие можете да посветите на тази дейност голяма част от своята енергия.

В някои случаи четворка купа представлява деца или млади хора. Тя може да означава, че работата с младежта в обществени предприятия или учебни заведения ще ви донесе дълбоко удолетворение. Както и повечето карти въобще. Четворка купа характеризира двойнствеността по отношение на своето значение или изменение на своето значение към противоположното. Така тя може да означава щастие в резултат на контакт с по-възрастни хора. Макар че изгодата с четворка купа няма качество на подбудителен мотив, тази възможност, общо казано, не може изключва напълно. Ако редом с нея се намира карта от боя каро, това може да означава разширение на деловите възможности, повишение на заплатата или неочаквани подаръци. Ако в подредбата доминират спатии, това означава отварящ се път на на нови социални контакти.

Ако в непосредствено съседство с четворка купа се намират карти от боя купа или карти-картинки, това предвещава установяване на нови приятелски връзки, възникване на чувства за сигурност или възможно романтично събитие.

Четири четворки – отдих, спокойстие, постоянство. Обещание за живот с небогати събития, но носещ удолетворение със своите ежедневни малки грижи.

Три четворки – преодоляване на трудностите. Отдих след борба, болест или нещастие. Философско отношение към ограниченията, след които ще последва наслаждение и вътрешно спокойствие.

 


ТРОЙКИ

 

ТРОЙКА ПИКА – това е карта на внезапно проявяване на решимост или прибързано решение към въпрос, който не изглежда твърде важен. Що се отнася до това кой ще вземе това решение, което ви засяга – вас или някой друг – това зависи от положението на тази карта в подредбата. Така или иначе това решение и възможно да бъде продиктувано от желание да отмъстите или досадите, а не от зрели разсъждения.

Ако тройка пика се намира в центъра на подредбата, вие не трябва да си позволявате личната неприязън да заглуши у вас способността за критическа оценка на положението. Отдавайки твърде много сили в борба с малките неприятности, вие подлагате на риск успешната реализация на своите перспективни планове.

Ако в съседство с тройка пика се намира карта-картинка, това означава, че вие може да станете жертва на клеветнически измислици от друго лице, стараещо се да представи вашите намерения в изкривен вид.

Макар че това ще донесе много мъка и ще предизвика вашето негодуване, вие сте длъжни да проявите благородство и да не отговаряте на несправедливите обвинения с необосновани възражения, насрещни обвинения, заплахи или сълзи. Трябва да оставите дадения проблем настрана дотогава, докато не можете да го разгледате обективно или да го изгладите, или просто да го игнорирате.

Тройка пика може също да се явява предупреждение за това, че ще ви се наложи да се подложите на някакво изпитание или проверка с цел оценка на вашата способност по отношение на правилно реагиране в неприятна ситуация. Ако вие излезете от това изпитание с чест, това ще повлече след себе си успех в делата, подобряване на личните отношения и повишение на авторитета сред колегите ви. Затова макар че събитието, предсказано от тройка пика само по себе си е неприятно, то в крайна сметка се явява един от факторите, обуславящи успеха.

Във всички случаи когато в подредбата фигурира тройка пика, има смисъл да подложите ситуацията на по-дълбок анализ. Доколкото вие можете да нямате ни най-малка представа за това, под каква форма ще се случи неблагоприятното събитие, за което става дума, вие можете да извършите някаква необмислена постъпка, която само ще утежни неблагоприятното положение. Трябва да мислите по начин, който ще се окаже полезен в случай, че попаднете в неприятно, унизително или обезкуражаващо положение.

 

 

ТРОЙКА КАРО обичайно символизира документ, имащ юридическа сила, например договор, завещание, договор за наем или търговски договор. Понякога тя може да означава финансов иск, в която не фигурират никакви документи. Тя може също да представлява имащ юридическа сила договор, само косвено касаещ парични средства, например брачен договор, постановление за развод, осиновяване и т.н.

По такъв начин тройка каро играе роля на съобщение за въвлеченост в някаккъв финансов или юридически проблем, но заедно с това тя не дава никакви сведения относно изхода на този проблем. Ключът към отговора на този въпрос дава картата, лежаща непосредствено след тройка каро. Петица каро, заемаща тази позиция, означава злобни чувства и мъчителни преживявания. Седмица каро показва, че решението на проблемите ще бъде неблагоприятно за вас, особено на пръв поглед, но в крайна сметка тя може да ви донесе по-големи ползи, отколкото предполагате. Девятка каро, лежаща в непосредствено съседство с тройка каро, показва, че вие ще достигнете своите цели, но възможно на твърде висока цена. Девятка купа предвещава щастливо изпълнение на договора. Малките купи показват, че договорът ще бъде сключен в приятелска обстановка и в отсъствие на каквито и да е разногласия. Малките спатии ви обещават, че документа, за който става дума, ще активизира вашия образ на живот. Наличието на малки спатии често означава, че става дума за делови договор, който ще ви донесе нови възможности.

Ако в съседство с тройка каро се намират малки кари, това показва, че вие придавате твърде голямо значение на паричната страна на нещата. Затъвайки в съдебна рутина или в паричен иск, вие рискувате да изпуснете по-важни възможности. В този случай следва внимателно да проучите ъглите на подредбата и да се опитате да намерите други възможности, които ще ви позволят да избегнете всякакви неприятности.

 

 

ТРОЙКА СПАТИЯ – символизира неприятен светски епизод. Може да става дума за оскърбление, унижение или клюка. Сам по себе си този инцидент няма съществено значение, но наличието на тази карта, особено на важни позиции, може да ви послужи за предупреждение, че реакцията към този неприятен епизод се е оказала несъизмерима в сравнение с фактически причинената вреда. Трябва да проявите максимален такт и да не позволявате оскърбената гордост или засегнати чувства да ви тласкат към ответна реакция на оскърбление или отмъстителна и непристойна постъпка, в противен случай вие можете да получите наистина сериозна неприятност.

Най-добрата линия на поведение, това е спокойната и разумна оценка на обстановката. Неуважението може да се окаже непреднамерение, а слухът, във вида, в който е дошъл при вас, силно преувеличен. Съседните карти могат да покажат, че правилната позиция по този въпрос могат в крайна сметка да го обърнат във ваша полза. Необходимо е да проявите особена предпазливост, ако от едната страна на тройка спатия се намират купи, а от другата пики. Това свидетелства за възможност за избор на поведение, при което спокойствието и благородството ще доведат до щастлива развръзка, а гневът и несдържаността могат да увеличат несъществената неприятност до такива размери, че тя да се превърне в заплаха за вашето благополучие.

 

 

ТРОЙКА КУПА – означава разочарование в любовта, някакъв неуспех в плановете или погрешно мнение. Наличието на тройка купа е предупреждение за това, че предстоящият път не е лек, че той изобилства с опастности за неопитните пътници.

Тройка купа може също така да показва самозаблуда. Вие може да имате подсъзнателно мнение, че вие самия си създавате затруднения или се правите нещастен заради своята инертност по отношение на каквито и да било промени. По редица причини вие можете да се отклонявате от обективния анализ на положението или да се надявате, че второстепенните проблеми ще отпаднат сами. Следователно необходимо ви е да отстраните възпиращите ви препятствия. Ако вие проявите пасивност, вялост и нерешителност, то възникналите затруднения ще нарастват дотогава, докато не се превърнат в тягостно бреме. В своята основа тройка купа може да означава обещание за голяма радост, успех, благосъстояние, но тяхното осъществяване зависи от вашата храброст и решителност. Скарването между влюбени може да разясни ситуацията, временият неуспех да разчисти пътя за временния успех. А осъзнаването на погрешните концепции – да прекъсне цяла редица безкрайни несгоди и неудачи.

Ако след тройка купа следва девятка купа, тя придобива особено значение: необходимо е спешно да предприемете някакви крачки за съхранение на своето щастие. Ако след тройка купа следва девятка пика, вие трябва да бъдете готов да предприемете срочни мерки за предотвратяване на катастрофата.

Трябва да помните, че тройка купа винаги предполага някакъв избор. Предсказаната от нея опасност се състои не толкова в това, че можете да допуснете грешка, колкото в това, че можете постепенно да попаднете в положение, от което много трудно ще можете да излезете.

Четири тройки – неудовлетворение, решимост, нови впечатления. Не трябва да се поддавате на униние и е нужно щателно да премислите своите планове за бъдещето, обръщайки особено внимание за детайлите, а също да търсите удовлетворение в нови увлечения.

Три тройки – погрешно съждение, разочарование и униние. Трябва да се въздържате от самообвинение. Трябва да формулирате нови планове и да приемете нови решения, да придобиете нов опит.

 

 

 


ДВОЙКИ

 

ДВОЙКА ПИКА символизира несъществено препятствие, това е нещо не толкова сериозно колкото дребна пречка или неголям пропуск. Наличието на тази карта в подредбата е предупреждение, което не трябва да пренебрегвате. С малката неприятност можете бързо да приключите, проявявайки настойчивост и присъствие на духа, тъй като нетърпението, а оттук и злобната прибързаност и упорство – могат да позволят на първоначалната дреболия да прерасне в сериозна неприятност и даже да наруши добре обмислените планове.

Когато се появи двойка пика, и особено ако тя се появи в центъра на подредбата, това е предупреждение за грозяща ви неприятност и съвет да не губите самообладание, за да не ви изненада тя. Вниманието и спокойната оценка на затрудненията могат да ви помогнат ясно да определите разликата между успешното завършване и неуспеха в отношение на плановете за бъдещето.

Ако двойка пика се намира в центъра на подредбата, това също означава, че затруднение ще възникне в близко бъдеще. Тази карта често се явява намек за събития, важността на които не получава необходимата оценка и които могат да окажат съществено влияние върху бъдещето ви, макар че вие не знаете за това.

 

 

ДВОЙКА КАРО – това е предупреждение, че скоро ще бъде получено някакво, изпратено по пощата писмо от финансов или делови характер, обичайно приятно или несъществена изненада. Тук може да става дума за подарък, прехвърляне на имущество, завещание или предложение за заемане на някаква по-изгодна длъжност. Ако двойка каро е блокирана от пики, то тя може да означава приятна изненада в поредица неудачи.

Ако двойка каро се намира в един от ъглите на подредбата, то тя обичайно означава случаен епизод, нямащ нищо общо с основните влияния в живота ви. Ако тя се намира в центъра на подредбата, това означава, че пратката, за която става дума, ще повлече след себе си сериозни последствия, които е трудно веднага да се предвидят. В този случай съдържанието на пощенската пратка може да повлече след себе си изменение на образа на живот, среща с нови ваши интереси. Препоръката за вас трябва да се основава на картите, които са съседни и близки на двойка каро. Ако двойка каро заема важна позиция в подредбата, това може да означава, че вие ще получите голямо удоволствие, правейки незначителни разходи, но в този случай трябва да изучите наличните възможности. Разходите, свързани с пътешествия, обучения, членство в някаква организация и други мероприятия, разширяващи кръгозора ви, могат да обогатят вашия живот повече от всякакви очаквания.

 

 

ДВОЙКА СПАТИЯ символизира официална покана. Може да става дума за покана, за членство в клуб, покана за вечеря и даже за покана за обяд. На пръв поглед тази покана може да изглежда незначителна, неводеща до никакви последствия. По наличието на двойка спатия в подредбата свидетелства за това, че приемането на тази покана ще изиграе неочаквано важна роля във вашия живот. Това е особено вярно в случай, че тази карта се намира в центъра на подредбата. Ако наблизо са разположени карти-картинки, това означава, че поканата ще доведе след себе си установяване на нови приятелски връзки. Ако картата-картинка, представляваща лице, от противоположен на вашия пол, е разположена непосредствено отгоре или отдолу на двойка спатия, това се явява намек за това, че е възможен романтичен епизод в резултат на някакво обществено мероприятие.

Ако двойка спатия се намира в подредба, където доминират кари, това означава, че приемането на поканата ще повлече след себе си финансови изгоди. Ако двойка спатия е блокирана от десятка пика, това е предупреждение, че приемането на поканата може да има неприятни последствия и затова на нея трябва да бъде отговорено с отказ. Ако в подредбата доминират купи, то двойка спатия означава, че поканата ще отвори към вас много възможности, към които отдавна сте се стремили. Наличието близо до двойка спатия на други карти от боя спатия се явява предзнаменование на радостни събития, удоволствия и нови обществени възможности, в резултат на случайната покана.

 

 

ДВОЙКА КУПА означава предимно любовно писмо или добра вест. В действителност тази карта има по-широко значение. Тя оказва за възможност за неочаквано удоволствие, удолетворение или радост, които можете да придобиете в хода обичайния си живот. Често тези възможности могат да бъдат пропуснати доколкото тя изглежда обидена или се губи в множество детайли.

При наличие на двойка купа вие трябва да анализирате вашия ежедневен живот, за да изясните доколко използвате предлаганите от нея възможности. Вие можете да пропуснете удобен случай, ценно приятелство или да не постигнете успех в обществото, тъй като сте погълнати от далечни, перспективни планове дотолкова, че не забелязвате вашето непосредствено обкръжение.

Ако двойка купа е разположена с карта-картинка, представляваща лице, от противоположния на вашия пол, това свидетелства, че във вашето непосредствено обкръжение има някой, който е готов да ви предложи любовта и предаността си, при наличие на такава възможност. Ако двойка купа е разположена редом с карта-картинка, представляваща лице от вашия пол, това може да означава, че рискувате да пропуснете приятелство, което може да ви е полезно. Ако в съседство с двойка купа са разположени кари, вие трябва да анализирате своето непосредствено обкръжение в план на финансови възможни или успех в делата. В случай на преобладаване на спатии в подредбата, вие можете да разчитате на по-удачни социални контакти, ако си дадете труд да ги потърсите.

Ако двойка купа от двете страни е обкръжена от купи, това може да свидетелства, че вие сте твърде пасивни или твърде загрижени от търсене наслади, отколкото да мислите за по-стабилни и дълговечни ценности. Във всеки случай двойка купа означава, че има близка възможност, която ще обогати живота ви. Няма нужда да се отказвате от своите честолюбиви стремежи и мечти за бъдещето, но сте длъжни да разберете, че непосредствените, лесно достижими възможности, могат да надминат вашето въображение.

Четири двойки – възможни малки грижи, както приятни, така и неприятни. Период на бездействие, малки подаръци, кратковременни визити. Наслаждение от четенето, природата, изкуството, увлечения.

Три двойки – същото както и при четири двойки, със следните уточнения:

А) без двойка пика – минимум неприятности, ден, изпълнен с малки радости;

Б) без двойка купа – радостите ще имат радост извън дома, главно при среща с непознати хора, в резултат на неочаквани приятни постъпки на случайни познати;

В) без двойка каро – радост от нематериални източници;

Г) без двойка спатия – радост от вътрешни източници, повишено чувство за прекрасното, възобновяване на интереса към захвърлени занимания, духовно зрение.

 

Превод от руски Еми Йорданова

Сподели с Приятели