гледане на карти таро

Сподели с Приятели

Този метод най-горещо се препоръчва от Уейт в неговите трудове и с течение на времето той се е превърнал в любим инструмент на повечето специалисти в областта на гадаенето с карти Таро. Моят собствен опит ме учи, че Келтският кръст е един идеален инструмент на познанието.

Тук вече имаме десет позиции, всяка от които означава сама по себе си нещо. Далеч по-важни са обаче взаимовръзките между отделните позиции и карти. Да не говорим за смисловите комбинации, които възникват при наблюдение на изтеглените карти.

Преди да се спрем на конструкцията на Келтския кръст, трябва да изясним въпроса за т. нар. “сигнификатор”.

Сигнификаторът е всъщност първата карта, която заедно с втората насочва към принципната ситуация. Тази карта изразява същността на проблематиката, която ще анализираме.

Някои гадатели прибягват към традиционния начин за определяне на картата-сигнификатор. Те изхождат от предпоставката, че чашите символизират хора с по-бледа кожа и кестенява коса; жезлите отговарят на руси и червенокоси люде със сини очи; мечовете символизират брюнети със сиви, кафяви или сини очи; монетите – чернокоси, мургави хора.

При това положение картата-сигнификатор се избира по един доста примитивен начин. Ако вашият клиент е на възраст и има руса коса и сини очи, сигнификаторът ще бъде съответно царят на жезлите. Ако лицето е от женски пол и е с черна коса, за сигнификатор трябва да бъде избрана царицата на монетите.

Напоследък тази ключова карта се определя с помощта на номерологията и на мен лично този метод ми се струва много по-надежден и професионален.

За целта трябва да знаете деня, месеца и годината на раждане на вашия клиент. Въз основа на тях лесно можете да изчислите индивидуалната му карта-сигнификатор.

За илюстрация на системата за изчисление на личната карта нека вземем като пример датата 2 ноември 1945 година.

Сумираме числата: 2 + 11 + 1945 = 1958. Това голямо число трябва да бъде редуцирано чрез събиране на цифрите 19 и 58. Получаваме 77. Не съществува обаче карта с номер 77. Затова редуцираме и това число чрез повторение на действието, т.е. събираме 7 и 7. Получаваме числото 14. Това е картата “Умереност”. Именно тази карта е индивидуалната карта на вашия клиент и нея ще използуваме при гадаенето. Картата “умереност” поставяме вляво и пристъпваме към подреждане и разбъркване на колодата така, както бе описано по-горе.

Съществува още един начин за намиране на сигнификатора. За целта трябва да знаем от какво естество е проблемът, от който се интересува клиентът. Ако неприятностите му са свързани примерно с правораздаването, съдебни дела, процеси и пр., тогава за сигнификатор може и трябва да изберем картата “Справедливостта”.

Ако клиентът се стреми към забогатяване, сигнификатор може да бъде картата “Десет от монети”. Този начин за определяне на карта-сигнификатор ми се струва особено подходящ в конкретна ситуация.

Но нека да пристъпим към самото подреждане на картите в “Келтски кръст”.

След като е определен сигнификаторът и клиентът е сякъл с лявата ръка, вие започвате да разкривате картите една по една и отгоре надолу, както следва и както е показано на илюстрацията.

 

  1. Обръща се най-горната карта от разбърканата колода и се покрива сигнификаторът с нея. Тази карта дава допълнителна информация за влиянието, което изпитва клиентът върху себе си в момента. Тя осветлява също така проблема по отношение на основния въпрос изобщо, а и атмосферата, в която се развиват други, странични събития.
  2. Кръстосаната карта: някои автори провъзгласяват тази карта за опозиция на сигнификатора или на самия клиент. Други смятат, между тях съм и аз, че кръстосаната карта е допълнение към сигнификатора, а понякога тя дори символизира евентуалното развитие на клиента – развитие, което произтича от основната ситуация. Както подсказва наименованието є, тя се поставя върху сигнификатора напряко. Така получаваме кръст, който дава и самото название на този гадателски метод. Това много добре личи на илюстрацията. Препоръчвам на всички начинаещи да подреждат първоначално картите, като непрекъснато следят приложената в илюстрацията схема. Навикът и автоматизацията ще дойдат от само себе си по-късно благодарение на практиката и натрупания опит.
  3. Основата: тази позиция проучва и осветлява причините и произхода на централния проблем. Тя ни дава сведения за предишни преживявания и ни насочва от миналото към настоящето. Защото настоящето се корени в миналото.
  4. По-близкото минало: тази карта ни насочва към някакво преживяване, което е довело до сегашната ситуация. Това преживяване може да е привършило окончателно, но влиянието му се чувствува и в настоящето. И все пак дори това влияние все още да продължава, то неговата продължителност е ограничена във времето. С други думи, клиентът няма да чувствува много дълго време върху себе си бремето на това отминало преживяване.
  5. Възможният резултат: според твърденията на много гадатели тази позиция е от най-важните и най-трудните за тълкуване. Тя насочва към една евентуална тенденция, към възможно или вероятно развитие на нещата. На нея є липсва обаче конкретността на последната карта или, да кажем, ограничеността във времето на картата, която символизира близкото бъдеще.

Понякога тази карта като че ли противоречи на последната, която ни дава сведения за окончателния резултат. Нещо повече, тя като че ли сигнализира за алтернативна възможност, която обаче няма да се сбъдне. В това няма нищо странно и противоречиво – нерядко вашият клиент желае да възприеме желаното за реално и ще се задоволи с тази карта като действително разрешение на проблемите си. А ако тази възможност не му хареса, той заедно с вас би могъл да помисли как това развитие на нещата може да бъде избягнато. Оттук произтичат и трудностите с тази щекотлива позиция. Само опитът може да ви помогне да излезете с чест от тази ситуация.

  1. Близкото бъдеще: тази позиция вече е по-строго определена във времето от предходната. Тя насочва към сили и влияния, на които ще бъде изложен клиентът в непосредственото бъдеще. Тази ситуация е много важна и нерядко влияе върху крайния резултат. Въпреки това тя има, както вече отбелязах, от краткотрайно естество. Във всеки случай аспектът на темпоралната ограниченост трябва да се вземе предвид. Въздействието на тази позиция се отнася до непосредственото бъдеще и има ограничено въздействие във времето.

Ако картата насочва към нещо положително, ние би трябвало да извлечем максимална полза от него за нашия клиент. А ако картата ни насочва към нещо отрицателно, ние трябва да припомним на клиента си, че това влияние е мимолетно. Окуражавайки го по този начин, ще му помогнем да преодолее страха, нежеланието и апатията.

 

Последните четири карти образуват т. нар. “опора”. Те ни насочват към различни елементи, които допълват общата схема и ни помагат да проумеем по-добре цялостната ситуация. Те в крайна сметка са предпоставка да стигнем до окончателния резултат и да намерим изхода от нея.

  1. Личността, егото: не цялостната личност, а само определени действия или схващания, които влияят на настоящата ситуация.
  2. Околният свят: тази позиция засяга определени хора и тяхното влияние върху клиента. Тя може да се отнася обаче и за обкръжението, околната среда изобщо. Важно е в случая да схващаме тази карта, както и предходната, като част от общото развитие.
  3. Надежди и опасения: отново една много важна карта поради това, че тя ни подсказва какво очаква клиентът от настоящата ситуация. В този случай трябва усилено да се пазим от опростенчество, т.е. една добра карта в тази позиция не означава непременно, че клиентът очаква да му се случи нещо добро. И обратно, лошата карта не означава автоматически лоши предчувствия и безнадеждност.

Много често онова, което предизвиква съзнателно възхищение, е крайно противно на подсъзнанието. Подсъзнанието е консервативно и ненавижда промените.

Обратното също така е вярно – онова, което изглежда неприемливо за съзнанието, е желано от подсъзнанието, защото то го идентифицира като средство за оцеляване и самосъхранение.

Във всички случаи тълкуването на тази карта е доста трудно и ние би трябвало да є отделяме подобаващо внимание.

  1. Резултатът: тази карта представлява един вид “предсказание”, но ние не бива да я тълкуваме самостоятелно, а в общия контекст. Едва тогава ще схванем пълноценно евентуалните тенденции и бъдещи влияния върху личността на клиента. Тази последна карта е сбор от всички останали; тя не показва статични величини и неизменни резултати – насочва ни към онези тенденции и насоки, които ще определят хода на събитията.

С помощта на сведенията, които ще получи клиентът от тълкуването, той може да предприеме съответните мерки, за да избегне неприятностите и да постигне задоволителни резултати, така че в крайна сметка да промени цялостната ситуация в своя полза. Това обаче не означава, че промените винаги могат да бъдат осъществени лесно, особено ако корените за бедите са доста дълбоки и здрави. Да се избегне неприятният краен резултат понякога e много, много трудно.

Иска ми се накрая да рекапитулирам, за да избягна евентуални недоразумения. На илюстрацията картата, обозначена с номер 1, е картата, която поставяме върху сигнификатора. Карта № 2 поставяме напряко върху карта №1. Тя в известен смисъл допълва първата карта, но насочва най-вече към пречки и препятствия, изправили се пред личността. Карта №3 насочва към корените, основата на проблема. Номер 4 представлява по-близкото минало, а номер 5 ни насочва към желания и възможен краен резултат. Шестата карта дава сведения за близкото бъдеще.

Значението на останалите четири карти: № 7 свидетелствува за личността на клиента; № 8 дава сведения за околния свят и обкръжението; № 9 е картата, която ни насочва към надеждите и опасенията на личността. И накрая № 10 представлява крайният резултат, окончателното разрешение на въпроса, бъдещето.

Мисля, че това финално уточняване беше необходимо. Препоръчвам ви да разгледате внимателно схемата и по възможност да я запаметите. Най-добре ще е за целта веднага да започнете с експериментите. Защото опитът и само опитът е безгранична величина, а трудът побеждава всичко!

Сподели с Приятели