Нумерология онлайн

нумерология онлайн
Сподели с Приятели

Тук ще откриете как да разгадаете нумерология онлайн

нумерология онлайн

ЧИСЛОТО 1 от нумерология онлайн
Неговите символи са Слънцето и сабята.

1 – Бог, мъж.

1 е числото на целта, проявяващо се във формата на агресивност и амбиция. Т о е всичко, започващо с буквата “а” – първата буква на азбуката. ЕДНО е числото на планетата Слънце. То е символ на жизненост и сила, благородство и власт, на ярка изява на лич¬ността. То разгъва творческите способности на човека, помага му да се пребори с редица условности и пречки и да победи.

Единицата – това е аза (личното аз), което се изявява с твърда воля, амбиция, смелост, работоспособност и човешки добродетели.

То обаче притежава и негативна окраска – изразен във висша сте¬пен егоизъм и инат.

Едно е изворът на всички числа, начало на всичко живо. То вли¬за в състава на всички числа, но самото то е неделимо, на него се крепи единството на Вселената. Хората на Слънцето са родени ли¬дери, невероятно силни личности, които никога не остават незабе¬лязани, в сянката. Това са увличащи се, импулсивни, делови хора.

Ако човек е роден под влиянието на това число, не трябва да се зат¬варя в собствените си усещания, да не ограничава сам себе си в соб¬ствените си възприятия, защото това е сигурен знак, че ще влезе в конфликт с обкръжаващия го свят. Тези хора винаги постигат забе¬лежителни успехи. На тях са им присъщи великодушието, гордост¬та, стремежът да създадат нещо ново, физическа и духовна сила, авторитет, стремеж към власт. Те са инициативни, с подчертано чувство за отговорност, справедливост и практичност.

Едно е лидерът, първият, шефът. То е преследвано от тази идея и рискува да изпадне в заблуждението, че е център на света. Поня¬кога излъчването му е неоспоримо. В него е заложена дарбата да командва, поради което изисква подчинение от своето обкръжение. Неговата амбициозност, упоритост и самоувереност му предоста¬вят възможността винаги да върви напред. Но тъй като прибързва с вземането на решенията си, може да избере една фалшива посо¬ка и вироглаво да продължи до катастрофа. То не е само вирогла¬во, то е и яростно. Винаги върви напред и не се обръща към изминатия път. То обаче не е съзидател. Влиятелно и могъщо, има една цел – да успее. Би могло да спечели и пари, които ще разпилее веднага, защото е прахосник. Агресивно и войнствено, нерядко му се случ¬ва да се хвърля в необмислени авантюри. Би било по-добре, ако опита силите се в някой борбен спорт, отколкото да преследва на¬лудничавите си цели. Неспособно да признае грешките си, то е в състояние да доведе безразсъдствата си до абсурд. Изпадне ли в затруднения, става егоистично и тиранично. Би трябвало да си из¬бере професия, която е авторитетна и изисква чувство за отговор¬ност. Поставено в подчинено положение, става раздразнително и още по-твърдоглаво. То иска да бъде шеф. Това е ролята, която му подхожда и при която то процъфтява.

И понеже все пак е число на разума, 1 трябва да развива групови дейности или в съдружие с друг. То се разбира добре с чаровно¬то 3, с послушното 6 и с 9, които го допълват. Но – внимание! Не се оставяйте да се превърнете в тиранин!

ПЪТ 1. Това е пътят на крайността. Изкачва се по стръмния склон, стеснявайки се до платото. Пристигнали на върха, трябва да остане¬те там или да се хвърлите в пропастта. Този път не позволява връ¬щане назад. Той изисква амбиция, воля и доверие.

ЧИСЛОТО 2  от нумерология онлайн
Символ – Везни и Луна.

2 – дявол, жена.

2 е число-антитеза, с крайности като деня и нощта. То изиск¬ва равновесие и контраст и поддържа равновесието, смесвайки позитивните и нагативните качества.

ДВЕ е числото на планетата Луна. То определя приливите и отливите на нашия успех, дарява ни с чувство за дълг.

Същевременно обаче нерядко променя нашите планове и на¬дежди.

Това число изисква търпение и въздържание от дейност. Доб¬ре е в деня на двойката да не плануваме важни неща. В такъв ден и в такава година се препоръчва да не се вземат кардинални ре-шения, за да не се разочароваме. Да се пазим от лъжа, фалш и загуба.

Хората, родени под знака на Луната, се отличават с емоционалност и откритост, често са надарени с художествена природа. Те леко се приспособяват към обкръжаващите ги лица и обстоя-телства и достигат целите си, преодолявайки препятствията и ин¬туитивно възползувайки се от благоприятните възможности. Понякога при тях се наблюдава спад на настроението и те несъз-нателно търсят по-силен човек, който би ги подкрепил сигурно. Те са подчертани домоседи, имат афинитет към семейния живот. Верни и чувствителни, избягват рисковите ситуации. При тях е възможна промяна на жизнения ритъм. Те са интерверти, зато¬ва, макар и дружелюбни, често са затворени в своя сложен вът¬решен мир, характерен с богатата си фантазия. Природата на тези хора се определя от следните свойства: чувство за отговорност, стремеж към независимост. При осъществяването на замислите си те винаги действуват дипломатично и премерено, не позволя-вайки на обкръжаващите да ги принуждават да вършат неща, ко¬ито не искат, които не са им по душа.

2 се характеризира със своята уравновесеност. То може да бъ¬де знак на здравето и светлината,- но също така – на бедността и смъртта. Дипломатично и великодушно, то е най-безпристраст¬ното число. Способно да натежи ЗА и ПРОТИВ с такава яснота, че му се случва да навреди на собствената си кауза. По природа алтруистично, способно е дори да забрави интересите си. Тол¬кова се вживява в делата на другите, че понякога става недискретно. Прекалено великодушно, понякога рискува да се намери върху плявата, да стигне до социалното дъно. Това обаче е без особено значение за него, тъй като, до известна степен, е малко мазохист. Две гребе жертвоготовно от своето удоволствие и на¬мира удовлетворение само в критиката. Вслушайте се в негови¬те съвети, защото са добри и бъдете сигурни, че в случай на неприятности то няма да ви изостави. Толерантно и снизходител¬но, ще прости всичко. Вие бихте могли да злоупотребите с него съвършено безнаказано. Благосклонно, общително, миролюбиво, с подчертано силно въображение, то същевременно е и плашли¬во, срамежливо, а нерядко – и мързеливо. Приема условията си за живот без протест. Приспособява се без усилия и мъка към малките ежедневни препятствия и не жадува за власт. Ако по¬падне на лош път, може да се превърне в мечтател, мързеливец, лунатик, а не е изключено да потърси изход в утопии. В негови¬те възможности е да бъде добър сътрудник, би могло да стане и дипломат. Но не трябва да се цели много високо.

2 е изключително емоционално и въпреки че е склонно да про¬щава, партньорите му трябва да избягват да раняват неговата чувствителност. В хармония е с хората от първия тип. То се раз¬бира добре с 4, 7 и 8. Да внимава особено с 6 и 9 – те са емоци¬онални като него. Пресичането му с пътищата на 6 и 9 му предвещава злополучие, а не добруване.

ПЪТ 2. Криволичи през ливадите на леките възвишения. Уравновесен и спокоен, той никога няма да се ползва с предим¬ство.

ЧИСЛОТО 3
Тройка живее под знака на триъгълника.

Числото 3 означава устойчивост и се символизира чрез триъ¬гълник, представящ миналото, настоящето и бъдещето. Числото обединява таланта и веселието, символизира възможността за приспособяване.

3 се характеризира със сила, настъпателност, действеност, ор¬ганизираност, решително преодоляване на трудностите, работос¬пособност. В ден, месец или година, тройката може смело да се пребори с всякакви пречки и да победи.

Това е числото на делови и съобразителни хора, отлични ор¬ганизатори и ръководители, смели и самоотвержени. За тях не съществува работа, която не биха могли да извършат.

Хората, родени под знака на 3, в природата си са оптимисти, положително настроени към обкръжаващите ги. Склонни са да ги надаряват с любовта си, очаквайки като ответна реакция ува-жението. Те отлично познават своята натура и не разпиляват си¬лите си за дреболии. Избягват сложните ситуации и конфликти, често действат като магнит, притеглящ по особен начин към се¬бе си хармонията и щастието. Да постигат своето им помага тях¬ната позитивна настроеност. Хората, родени под знака на това число, са изпълнени с чувство за отговорност и стремеж към усъ-вършенстване. Действайки открито, стремят се да извлекат за се¬бе си полза. Изпитват истинска страст към пътешествията и с голяма охота пътуват. Склонни са да проявяват съвършена безкористност, когато оказват помощ на нуждаещите се. При тях се наблюдава ярко изразена склонност към изкуството.

Времето – минало, настояще и бъдеще – ще играе голяма ро¬ля в живота на човека, роден под този знак. Общителен, симпа¬тичен, убедителен и пълен с очарование, на него му се случва често да убеждава другите. Той притежава щастливата способ¬ност да се приспособява към каквато и да било ситуация, тъй ка¬то в природата му е заложена особена бързина на възприятията. Подвижен и интуитивен, този човек е и добър психолог. Какво¬то и да се случи, винаги избира без ни най-малко усилие най-из¬годното за себе си решение. Притежава изключителния талант да се справя с всичко. Той винаги държи да се хареса изключи¬телно, което и предопределя готовността му да предприеме не¬що, осигурявайки му лидерството в приятелска компания. Тъй като обича да се забавлява и шегува, да излиза и да кани гости, винаги търсят неговата компания. 3 живее изключително в нас-тоящето, не съжалява никога за своите минали действия. Никога не мисли за своето бъдеще – както в живота, така и в любов¬та. Има неприятната склонност да купува на кредит и да живее над възможностите си. Опортюнист и хитрец, той знае как да хва¬не още във въздуха добрите предложения. За нещастие нетърпе¬лив, посреща с досада спънките в ежедневието и се отнася твърде безотговорно към задълженията си. Независим при усложнения¬та, отхвърля всичко, което е противно на неговите разбирания. Пълен със сили и идеи, той може да се превърне в свидлив и без-скрупулен самохвалко. Може да постигне изключителни успехи в професии, които изискват бързина на реакциите и интуиция – търговия, журналистика. Би могъл да стане голям адвокат, как¬то и да преуспее в определено изкуство или спорт.

Дълбоко интуитивно, 3 трябва да се освободи от емоциите си. Симпатизира си с 1, 51, 6 и 9.

ПЪТ 3 е лъкатушен, променящ се, добре построен и утъпкан. Той изключва пречките, адаптира се към терена. Но същевремен¬но изисква изобретателност и гъвкавост.

ЧИСЛОТО 4
Символизирано от карето и влиянието на Сатурн.

Четири са сезоните в годината; четири са седмиците в месе¬ца; четири са посоките на света; четирима са евангелистите; че¬тири на брой са и ъглите в дома ни и т. н. С една дума, числото 4 е символ на универсална устойчивост и стабилност. Неговата надеждност се представя като квадрат – страните на космоса, вре¬мената на годината и елементите огън, земя, въздух и вода. То¬ва е най-примитивното число.

Четири означава още: духовно издигане, трудности, съграж¬дане, физическа крехкост, която може никога да не се прояви, но трябва да не се злоупотребява със здравето, да не се рискува с него, за да не получим удари и да се разболеем. Особено чувствителна е нервната система.

Запомнете: жизнените сили трябва да се щадят!!!

Хората, родени под знака на четворката, са своенравни и упо¬рити, хора, които никога не живеят по общоприетите правила, а вървят по свой собствен път. Те се стремят към социални реформи, при което се опитват да отхвърлят миналото. Това са дълбо-кохумании, вътрешно независими индивиди с нестандартно мис¬лене и постъпки. Те се стремят да спечелят колкото се може повече приятели, проявяват интерес към духовния живот, обичат природата и се възхищават от нея. И макар че на пръв поглед хо¬рата на Сатурн да се отличават със затвореност и независимост, те не са затворени и самотни. Напротив – обичат компаниите. Дори и след разтрогването на брака си, продължават да поддържат при¬ятелски отношения с бившия си партньор. Хората от този тип са подвижни, изключително добросъвестни в труда, енергични и паметливи, притежават отлични организаторски способности.

4 е числото на чудесната здравина. Право, честно и лоялно, във всичко може да се разчита на него. Но това не е весел компаньон. То не е създадено, за да се забавлява. 4 гледа на живота твърде сериозно и не се шегува с буржоазния морал. Традиционалист, обича фамилния живот и приема неговите отговорности и задължения. Привързано към семейните и обществените си за¬дължения, то ще бъде вярно. Консервативният му ум обаче ня¬ма да приема новите идеи, преди да ги е изучило детайлно. Чувствително към почестите, ще ухажва мечтите си за симво¬лични титли. Ще бъде винаги щастливо, ако го наричате “учите¬лю”. Здравото му чувство ще му помага да избягва клопките и в същото време ще му пречи да върви напред. Обича стабилност¬та и сигурността.
Понеже притежава тенденцията да се самонавива, то би могло да се превърне в символ на бедността и поражението. 4 може да се прикрива зад безобразията и бедност¬та на духа и да се превърне в назадничава личност. То е винаги малко свенливо и понякога предизвиква усложнения при големи нещастия. С бавни реакции и слабо надарено то трябва да рабо¬ти, за да успее. Може да се утвърди при всички професии, които изискват точност, методичност и наблюдения.

Число на разума, 4 трябва винаги да прави отстъпки. Разбира се с 2, 7 и 8. Хармонични са отношенията му с хората от първи тип.

ПЪТ 4 е национален път без истории. Много жълти светли¬ни и ограничения на скоростта. Път на сериозните хора, той не крие нито рискове, нито изненади.

ЧИСЛОТО 5
Символ. Меркурий и авантюризъм.

Пет са листенцата на розата; пет са чувствата; нервната енер¬гия и сексуалността също се определят по пет основни показате¬ли. Пентограмата е звезда на микрокосмоса.

Числото 5 символизира риска, достигайки своя краен резул¬тат чрез пътешествията и експеримента. В него отсъства стабил¬ността, което, от една страна, може да доведе до неувереност, но от друга – това число е най-щастливото и най-предсказуемото.

Числото 5 символизира новото, промяната, движението, тяс¬ната връзка с природата, пътуванията. Казано с една дума – пет е символ на промяната във всички области на живота.

Хората от този тип притежават във висша степен жив и гъв¬кав ум. Те във всичко проявяват инициатива, във всяко нещо са способни да открият рационалното зърно, често се опитват да из-пробват силите си в редки професии. Чужда им е затъпяващата рутина. Всичко в техните ръце кипи, те са стремителни, бързореагиращи, работни. Способни са не само да правят правилни из¬води, но и изразяването на мислите за тях е от особено значение. Обладани са от жаждата за знания, което ги прави критични към околните. И макар че са находчиви, нерядко изпадат в униние от някои неудачи. Тези хора са обичани и популярни в обществото, но не се отличават с особена пестеливост. Те приличат на деца¬та по своето ненаситно любопитство към всички проявления на живота. Обаятелни са и никога не губят своята ярка индивидуал¬ност. Намират общ език със себеподобните си, но всъщност при¬викват да живеят с останалите типове твърде задоволително.

5 обича перипетиите, промените, опитите и риска. То има пра¬во, защото притежава скандален шанс. Неговата авантюристич¬на природа го предразполага към големи действия и нови идеи. Това е един революционер, който живее под знака на Юпитер и на един четиримачтов кораб. 5 няма да пропусне никаква възмож¬ност за пътуване. То се чувства навсякъде като у дома си и е на¬дарено да учи езици. При неприятности ще предпочете винаги усложненията, дори ако са драматични, непредвидени и опасни.

Има вкус към риска. Независимо, активно и конкретно, то е ряд¬ко интелигентно и предпочита да опознае нещата чрез живота, а не от книгите. Има много приятели и може да направи много за тях. Колкото до него, не се вслушва никога в съветите им, кое¬то му струва много неприятности. Ежедневният живот не го за¬доволява – то се отегчава. Никога няма да се поколебае да промени живота си, да скъса с миналото, да поеме нова посока. Не го плаши да започне от нулата. Където и да се намира, може да разчита на своя шанс. То има шанс! Но е непредпазливо и е подложено на риска да бъде излъгано. Може да стане избухли¬во, променливо и безскрупулно и да се превърне в опасност за близките си. Ще има успех във всички професии, които изискват риск. Едновременно с това може да се превърне и в ловък спеку¬лант.

Интуитивно, 5 трябва да умее да балансира със страстите си. Ще се разбира добре с 1, 3, 6 и 9. Ако вие сте свързан с 5, изго¬нете привичките си от вашия живот и внимавайте да не го нап¬равите спокойно, защото рискувате да го загубите. То обича да живее в известно неспокойствие.
ПЪТ 5 е стръмен, минава покрай пропасти и долове и е осеян с клопки. Не може да ви отегчи, защото е пълен с изненади. Той е също така път на шанса, на върхове и падения, на топло и студено.

ЧИСЛОТО 6
Символизирано от шестте цвята на дъгата, на баланса и хар¬монията.

По правилата на сборуването 6 = 1 +2 + 3, където 1 озна¬чава мъж, 2 – жена и 3 – любовен триъгълник. За жените, родени под знака на шестицата, това е синоним на майката в семейство¬то, на добра стопанка с присъщите й качества – склонност към топлота, уют и трудолюбие. За мъжете шестицата означава за¬вършеният от висшите сили универсален мъж. Хексаграмата е знак на макрокосмоса, звезда на магията и кабалата.

6 е символ на надеждността. Това е идеалното число, което се дели както на четното число 2, така и на нечетното 3, обеди¬нявайки по този начин елементите на всяко от тях.

6 е числото на планетата на любовта и на всички видове из¬куства.

То символизира богата душевност и вътрешна красота, изк¬лючителна нежност и топлота, болезнена чувствителност и лес¬на ранимост от грубостите и ниските постъпки в живота. То е израз на изтънчения вкус към всичко прекрасно, на влечението към спорта, музиката и литературата. Символ е и на любовта, приятелството и радостта на творческата изява.

Хората от този тип излъчват чувствителност, те всички (без изключение) са обичани. Тяхното очарование им помага да прео¬долеят подводните рифове на живота. Тъй като всичко постигат с невероятна лекота, трябва да боравят особено внимателно с па¬рите, защото в противен случай рискуват да понесат големи за¬губи. По някакъв странен начин обаче те винаги имат достатъчно средства. Често влизат в брачен съюз със състоятелен партньор. Обичат всичко прекрасно и се отличават с весел нрав. Често вън¬шно са много привлекателни хора, макар че това понякога ги пра-ви високомерни. Те са винаги в крак с времето, предприемчиви и общителни са, притежават артистични способности. Работят с особен успех в онези сфери, където е необходимо да се общува с хората. Родените под знака на това число са изключително спра¬ведливи. Способни са чрез трудолюбието си да достигнат каква¬то и да било цел, но предпочитанието им в повечето случаи е да се потопят в морето от житейски радости.

6 е атракция, хармония, зависимост. То обича това, което е хубаво, но е чувствително, сантиментално, алтруистично и съв¬сем малко, наивно. Обича децата, птиците, природата, цветята, полето и животните. Весело, любезно и приятно, то е винаги искрено, дори когато променя възгледите си. 6 има нужда от прежи¬вявания, от нежност. То може да бъде забелязано и не се отрича от почестите. Лакомо е за благотворителни жестове. Презира “историите” и въпреки че е обкръжено от многобройни прияте¬ли, успява да възцари между тях любов и съгласие. Притежава дарбата на помирител. Умее да посреща гости и домът му е мебелиран с вкус. Изискано е. За нещастие, колебливо и поддава¬що се на влияние, то винаги дава право на последния, който е
ПЪТ 6 е осеян с кръстове, кабалистични знаци и предсказа¬ния. Вие трябва да си ги обясните. Той пресича непроходими го¬ри, но ще бъде жалониран с посредничеството на благоприятни знаци.

ЧИСЛОТО 7
СЕДМИЦА – одухотворение, вертикална връзка, практически духовен учител; период на вертикално разгръщане, характеристика на духовното измерение; висш смисъл, преобразяване.

Седмицата символизира излизането на следващото (трето) ниво на изява на Абсолюта. Ако второто равнище означава материализация в най-плът¬ните форми и тяхното оживяване, то третото е одухо-творение, тоест непосредствена връзка с по-висшите планове в Космоса. Седмицата символизира канал във финия план. Тя също така представлява периода на вертикално разгръщане на Космоса или основната ха¬рактеристика на духовното (вертикалното) измерение. 7-те цвята на дъгата и 7-те основни музикални тона символизират периода, който е характерен при пови¬шена честота на енергийните колебания. По аналоги¬чен начин духовното развитие на човека става по се¬демте чакри (вж. Приложение 1), във вибрацията на всяка от които има 7 характерни обертона – плановете на дадена чакра, а във всеки от тези 7 плана може да се разграничат на свой ред още 7 подплана. Духовното ниво на човека се определя от неговата основна често¬та (на чакрата), определена от нейният план и съот¬ветните му подпланове – т.е, тризначно седмично чис¬ло. При това практическият духовен учител може да бъде човек, чиято чакра е едно ниво по-нагоре – тогава между тях ще има взаимно разбиране, основано на тъждеството на обертоновете. Например за човек от нивото на манипура-анахата (план) – муладхара (под-план), естествен учител би бил човек (или вибрация) от ниво анахата-анахата-муладхара. На ниско ниво сед¬мицата може да символизира черен духовен учител, който изкушава другия да слезе на долен план или една чакра по-надолу.

7 = 6 + 1- седмицата означава преодоляване на материалната ограниченост на шестицата, а именно не¬посредствено включване на духовния канал – енергия, идваща директно от по-високо стоящия фин план.

7 = 5 + 2- поляризацията, възникваща в живота на материалните форми, се оказва способна да създаде непосредствен вертикален канал.

7 = 4 + 3- хармонизацията на строгата форма ста¬ва чрез включване на канал за връзка с предходния план, което е духовно оправдание за дисхармонията на четворката.

7 = 3+ 4- материализацията на хармонично ус¬тойчива идея води до създаването на одухотворена фор¬ма.

7 = 2 + 5- материалното оживяване на неприми¬римия антагонизъм го извежда на нивото на връзка с духовно висш план, смекчава го и го изпълва с висш смисъл.

7 = 1 + 6- Абсолютът, оформяйки се в жизнена форма, й дава допълнителен духовен канал.

Седмицата не е съвсем от този свят. Тя свети с ду¬ховна светлина, но не потиска и съвсем не е догматич¬на – тя не отрича земната реалност, а осветява нейната фина природа и дава усещане за висшия й смисъл: в нейно присъствие по-често се случва (предимно чрез медитация) преобразяване на рутината.

ЧИСЛОТО 8
Символ – четирите равносметки, които момее да замести в наши дни един калкулатор.

Осем е двойният хептенер (двойна четворка); символ на един¬ството между силите и средствата. Това е числото на друидизма, смекчаващо чрез единството на противоположните качества глупавото влияние на четворката върху човешката съдба.

Това е числото на материалния успех. То означава надежд¬ност, доведена до съвършенство, тъй като е представена от двоен квадрат. Разделено на 2, то има равни части (4 + 4). Ако още веднъж го разделим, получените части също ще бъдат равни – 2, 2, 2, – показвайки четирикратно равновесие.
Числото 8 има своя девиз: “без покрив над главата и без хляб на софрата никога няма да останем”, но за всичко останало тряб¬ва жестоко да се бори, да се труди, да преодолява препятствия¬та по пътя към целта си.

Числото 8 носи победа – предимно в сферата на материално¬то. Нерядко – след упорита борба.

Хората на 8 са възприемчиви, но често не срещат разбиране от околните и страдат от самота. Те скриват жаждата си за ду¬шевна близост и топлота под маската на външната студенина и отчужденост. Не обичат нищо повърхностно и ефимерно. Обичат реда и материалната обезпеченост. Всичко постигат с много труд, със собствените си сили. Техният начин на живот се отличава с постоянство и често, особено когато вече са близо до старостта, достигат материална обезпеченост. За хората от този тип са ха¬рактерни упоритостта и трезвият поглед върху нещата от живота. Те високо почитат правилата и законите. Това са хора прагматични, благоразумни във всичко, внимателни, педантични и методични, много трудолюбиви и настойчиви в постигането на своите замисли и цели. Рядко се оказват в подчинено положение.

В своя живот хората от този тип преследват повече материално¬то благополучие – те трябва да бъдат сигурни в утрешния ден. Склонни са към меланхолия. На тях винаги може да се разчита, тъй като са способни на абсолютна вярност. Това е 8, числото на материалния успех. То е делово и ловко, практично и хитро. Не мечтае никога и малко размишлява. Предпочита действието. Ни¬що не би могло да се противопостави на неговия успех – в със¬тояние е да разбива преградите, които не може да прескочи. Силно, солидно, бликащо от здраве, 8 знае как да си намери при¬ятели. Успехът му е обещан. Обича комфорта и не се спира пред нищо. С учудваща активност може да се занимава с различни дей¬ности. Подпомогнато е от необикновена памет и устойчивост пред всички изпитания. При него няма място за химери. При то¬ва то реализира своите проекти и ги вижда в перспектива. Тъй като изисква много от своето обкръжение, му се случва да бъде излъгано от своите подчинени, съдружници и хора, с които раз¬деля живота си. В отговор на това често е обкръжено от група паразити, които живеят на негови разноски и прекарват в царски гуляи. То има своята малка мафия по подобие на обикновените гангстери. Подобно на тях, понякога може да стане безскрупул-но. 8 е сигурно в своя материален успех в бизнеса и политиката. Каквото и да се случи, то ще натрупа пари. Но би могло да свър¬ши и в затвора.

Знак на разума, числото 8 ще се разбира добре с 2, което ще му донесе своята уравновесеност, с 4, което ще му даде сигур¬ност и с 7, което няма да страда никога от самотност…

ПЪТ 8 ще бъде широк и функционален. Трябва да бъдете ло¬вък, заинтригуващ и действен. Богатството ще ви възнагради.

ЧИСЛОТО 9
Символизира простора на морето.

Това е числото на пълното съвършенство. Девятката обхваща всичко, тъй като съдържа в себе си всички цифри от 1 до 9. Това е числото на посвещаването в тайнството, пътят от смъртта към прераждането, тъй като символизира пълния кръг –
360 (3 + 6 + 0 = 9).

9 е символът на всеобщия успех, най-голямото от всички еле¬ментарни числа. То обединява чертите на цяла група, което го прави контролиращ фактор, ако е развито в пълна степен. Като трикратно число 3, числото 9 превръща устойчивостта в стремеж.

Числото 9 – това е краят на 9-цифровия цикъл. Това е жътва¬та – богата или бедна в зависимост от това как сме действали през предишните 9 дни, месеци или години.

Това е времето, когато трябва да приключим с всичко, което подлежи на приключване, за да не влезем в новия цикъл с недо¬вършени неща и неуредени отношения.

Хората, родени под знака на 9, са готови да завоюват всичко със свои сили. Те не ще приемат никакви възражения, а само ще се съпротивляват срещу несъгласните с тях. Притежават мъжес¬тво и силна воля и, благодарение на тези си качества, достигат до бляскав успех. Твърде отрицателно се отразява на тяхната дей¬ност експанзивността. Те често не премерват правилно силите си, не ги разпределят рационално. В любовта и партньорството въобще при тях често възникват проблеми, причинени от неимо¬верното им себелюбие. Надарени с добри организаторски качес¬тва, те категорично не понасят подчиненото положение. Ако целенасочено използваха своите сили и способности, то биха мог¬ли да достигнат до грандиозни успехи. И така – отличават се с голяма инициативност и предприемчивост, енергичност и увере¬ност в собствените сили. Тези лидери по натура разчитат изцяло на себе си, но същевременно не си позволяват да надминат.себе си. Понякога са твърде безпощадни и безцеремонни, притежават изключителна сила на волята.

9 притежава силата на властта. Благодарение на своя магне¬тизъм, може да има универсално излъчване. Ако вие сте 9, мо¬же би сте гений. Или във всеки случай във вас е концентрирана една силна личност, голяма интелигентност и неограничена твор¬ческа енергия, която е способна да направи много неща. Вие мо¬жете да си пожелаете всичко, да се надявате на всичко, да предприемете всичко. Но вие винаги ще искате повече от това, защото сте амбициозен. Честно и едновременно с това почитано, добро, великодушно и алтруистично, мъдростта на 9 го държи винаги под закрила от усложненията, които може да предизвика неговото могъщество. Но му се случва да бъде и безскрупулно, арогантно и заето със себе си. Ако не изпадне в самовъзхищение и съумее да приема и таланта на другите, отредени са му успе¬хи по избрания път на изкуството или науката, индустрията или търговията. Магнетизмът на 9 му дава дарбата на влияние вър¬ху другите, с което може да си служи безнаказано. Възхищават му се, благоговеят пред него, приписват му някои качества, ко¬ито то невинаги притежава.

Число на емоциите, 9 не може да постигне никога разбирател¬ство. Нека избягва емоционалното 2. Колкото до 6, въгфеки че също е емоционално, духът му на подчинение и гъвкавост ще се харесат на 9. То ще си симпатизира с 1, ще бъде очаровано от 3 и ще стане съучастник на 5.

ПЪТ 9 е привилегирован. Нищо не го спира. Винаги има пре¬димство. От всички страни го обгражда поле, небе, море, безк¬райност. Това е пътят на всички успехи.

ЧИСЛОТО 11
Символ – Везни и Луна.

ЕДИНАДЕСЕТ – първо излизане в открития космос, грубо прогресорство, вестители, трансцедентални жизнени проблеми; енергетичен и етичен шок; човешки жертвоприношения.

Четвъртото ниво на изява на духа – числата от 11 до 15 – е излизане в открития космос, тоест в областта, където диханието на финия план се усеща силно и не медитативно, а непосредствено: би-тийно, екзистенциално.

Единадесет символизира излизането в открития космос без скафандър, тоест директното включване на вибрациите на финия план към неподготвения плътен.
Това е шок, към който можеш да се адаптираш само преминавайки на следващото ниво (тоест в дузината) към фината хармония, проявена на плътен план.
Приложено към земното човечество и към отдел¬ния човек, единадесет може да означава среща с по-раз¬вита цивилизация или нейното директно влияние върху съдбата му, но много по-често – в голяма степен – скри¬то от съзнанието на човека прогресорство, когато той живее по индивидуална програма, много различна от основната карма на човечеството и ръководена от вис¬шия извънземен егрегор. Психологически и в голяма степен енергетически такива хора на земята се чувстват като пришълци в свят, който им е чужд, техните про¬блеми са неразрешими, а болестите – неизлечими на ни¬вото на земните вибрации. На ниско ниво това може би е идеалната психическа ненормалност, съпроводена от различни видове халюцинации – резултат от несъответ¬ствието между естествените за човека фини енергии и грубите земни вибрации. На високо ниво единадесет може да даде особена гениалност, идеи и методи, които впоследствие ще доведат до големи промени за човече-ството, но така или иначе да намери себе си в живота за такъв човек е практически невъзможно.
Неговата са¬мота и противоречията му с останалите се символизи¬рат от двете единици, съставящи 11.

Единадесет винаги означава екзистенциални про¬блеми на даденото равнище и включва взаимодействие между неговата етика и тази на финия план, което води до възникване на трансцедентни (на нивото на едина¬десет) проблеми за плътния план.

Често пъти, а на ниско ниво – по правило, единаде¬сет означава немотивирани от етиката на плътния план, взети изолирано, дисхармонични ефекти. Например дет¬ски мъчения и сирачество, осакатени от съдбата невин¬ни, мъчителна агония или, издигайки се по-нагоре, та¬кива странни изкривявания като хермафродитство и хо-мосексуализъм, а също и безчислени психични откло-нения, общата причина за които е невъзможността на човека да адаптира своята, пресметната за по-фина енер¬гетика и външни условия същност към земните обстоя¬телства. Всички те са нещастни – потенциални прогресори, и могат да намерят мястото си в живота и избав¬ление от страданията само в осъзнато безлично служе¬не на земното човечество и на Земята – всеки по своя уникален начин, но най-често в качеството на вестител.

11= 10 + 1 – излизането извън уютните рамки на духа, който се самоосъзнава, но се ограничава един¬ствено с това, може да роди неприятни изненади и ця¬лостно преустройство.

11 = 9 + 2- силната поляризация на външно хармо¬ничната квазидуховна структура води до включване на катострофален по сила космически канал. Революция.
11 = 1+ 10 – човечеството, усвоявайки идеите на Абсолюта, открива празнините в своята етика.

Странно е, но единадесет не се вписва в никакви социални рамки; числото може да предизвика социа¬лен шок. Като характерно защитно средство около него пада глухата стена на мълчанието, която освен всичко друго показва и социално-интелектуалната безизходи¬ца на екзистенциалната трансцедентност – например: какво да прави човечеството с раждащите се уроди и как ще живеят те, когато пораснат?

Символ – Везни и Луна.

ЕДИНАДЕСЕТ – първо излизане в открития космос, грубо прогресорство, вестители, трансцедентални жизнени проблеми; енергетичен и етичен шок; човешки жертвоприношения.

Четвъртото ниво на изява на духа – числата от 11 до 15 – е излизане в открития космос, тоест в областта, където диханието на финия план се усеща силно и не медитативно, а непосредствено: би-тийно, екзистенциално.

Единадесет символизира излизането в открития космос без скафандър, тоест директното включване на вибрациите на финия план към неподготвения плътен.
Това е шок, към който можеш да се адаптираш само преминавайки на следващото ниво (тоест в дузината) към фината хармония, проявена на плътен план.
Приложено към земното човечество и към отдел¬ния човек, единадесет може да означава среща с по-раз¬вита цивилизация или нейното директно влияние върху съдбата му, но много по-често – в голяма степен – скри¬то от съзнанието на човека прогресорство, когато той живее по индивидуална програма, много различна от основната карма на човечеството и ръководена от вис¬шия извънземен егрегор. Психологически и в голяма степен енергетически такива хора на земята се чувстват като пришълци в свят, който им е чужд, техните про¬блеми са неразрешими, а болестите – неизлечими на ни¬вото на земните вибрации. На ниско ниво това може би е идеалната психическа ненормалност, съпроводена от различни видове халюцинации – резултат от несъответ¬ствието между естествените за човека фини енергии и грубите земни вибрации. На високо ниво единадесет може да даде особена гениалност, идеи и методи, които впоследствие ще доведат до големи промени за човече-ството, но така или иначе да намери себе си в живота за такъв човек е практически невъзможно.
Неговата са¬мота и противоречията му с останалите се символизи¬рат от двете единици, съставящи 11.

Единадесет винаги означава екзистенциални про¬блеми на даденото равнище и включва взаимодействие между неговата етика и тази на финия план, което води до възникване на трансцедентни (на нивото на едина¬десет) проблеми за плътния план.

Често пъти, а на ниско ниво – по правило, единаде¬сет означава немотивирани от етиката на плътния план, взети изолирано, дисхармонични ефекти. Например дет¬ски мъчения и сирачество, осакатени от съдбата невин¬ни, мъчителна агония или, издигайки се по-нагоре, та¬кива странни изкривявания като хермафродитство и хо-мосексуализъм, а също и безчислени психични откло-нения, общата причина за които е невъзможността на човека да адаптира своята, пресметната за по-фина енер¬гетика и външни условия същност към земните обстоя¬телства. Всички те са нещастни – потенциални прогресори, и могат да намерят мястото си в живота и избав¬ление от страданията само в осъзнато безлично служе¬не на земното човечество и на Земята – всеки по своя уникален начин, но най-често в качеството на вестител.

11= 10 + 1 – излизането извън уютните рамки на духа, който се самоосъзнава, но се ограничава един¬ствено с това, може да роди неприятни изненади и ця¬лостно преустройство.

11 = 9 + 2- силната поляризация на външно хармо¬ничната квазидуховна структура води до включване на катострофален по сила космически канал. Революция.
11 = 1+ 10 – човечеството, усвоявайки идеите на Абсолюта, открива празнините в своята етика.

Странно е, но единадесет не се вписва в никакви социални рамки; числото може да предизвика социа¬лен шок. Като характерно защитно средство около него пада глухата стена на мълчанието, която освен всичко друго показва и социално-интелектуалната безизходи¬ца на екзистенциалната трансцедентност – например: какво да прави човечеството с раждащите се уроди и как ще живеят те, когато пораснат?

Символ – Везни и Луна.

ЕДИНАДЕСЕТ – първо излизане в открития космос, грубо прогресорство, вестители, трансцедентални жизнени проблеми; енергетичен и етичен шок; човешки жертвоприношения.

Четвъртото ниво на изява на духа – числата от 11 до 15 – е излизане в открития космос, тоест в областта, където диханието на финия план се усеща силно и не медитативно, а непосредствено: би-тийно, екзистенциално.

Единадесет символизира излизането в открития космос без скафандър, тоест директното включване на вибрациите на финия план към неподготвения плътен.
Това е шок, към който можеш да се адаптираш само преминавайки на следващото ниво (тоест в дузината) към фината хармония, проявена на плътен план.
Приложено към земното човечество и към отдел¬ния човек, единадесет може да означава среща с по-раз¬вита цивилизация или нейното директно влияние върху съдбата му, но много по-често – в голяма степен – скри¬то от съзнанието на човека прогресорство, когато той живее по индивидуална програма, много различна от основната карма на човечеството и ръководена от вис¬шия извънземен егрегор. Психологически и в голяма степен енергетически такива хора на земята се чувстват като пришълци в свят, който им е чужд, техните про¬блеми са неразрешими, а болестите – неизлечими на ни¬вото на земните вибрации. На ниско ниво това може би е идеалната психическа ненормалност, съпроводена от различни видове халюцинации – резултат от несъответ¬ствието между естествените за човека фини енергии и грубите земни вибрации. На високо ниво единадесет може да даде особена гениалност, идеи и методи, които впоследствие ще доведат до големи промени за човече-ството, но така или иначе да намери себе си в живота за такъв човек е практически невъзможно.
Неговата са¬мота и противоречията му с останалите се символизи¬рат от двете единици, съставящи 11.

Единадесет винаги означава екзистенциални про¬блеми на даденото равнище и включва взаимодействие между неговата етика и тази на финия план, което води до възникване на трансцедентни (на нивото на едина¬десет) проблеми за плътния план.

Често пъти, а на ниско ниво – по правило, единаде¬сет означава немотивирани от етиката на плътния план, взети изолирано, дисхармонични ефекти. Например дет¬ски мъчения и сирачество, осакатени от съдбата невин¬ни, мъчителна агония или, издигайки се по-нагоре, та¬кива странни изкривявания като хермафродитство и хо-мосексуализъм, а също и безчислени психични откло-нения, общата причина за които е невъзможността на човека да адаптира своята, пресметната за по-фина енер¬гетика и външни условия същност към земните обстоя¬телства. Всички те са нещастни – потенциални прогресори, и могат да намерят мястото си в живота и избав¬ление от страданията само в осъзнато безлично служе¬не на земното човечество и на Земята – всеки по своя уникален начин, но най-често в качеството на вестител.

11= 10 + 1 – излизането извън уютните рамки на духа, който се самоосъзнава, но се ограничава един¬ствено с това, може да роди неприятни изненади и ця¬лостно преустройство.

11 = 9 + 2- силната поляризация на външно хармо¬ничната квазидуховна структура води до включване на катострофален по сила космически канал. Революция.
11 = 1+ 10 – човечеството, усвоявайки идеите на Абсолюта, открива празнините в своята етика.

Странно е, но единадесет не се вписва в никакви социални рамки; числото може да предизвика социа¬лен шок. Като характерно защитно средство около него пада глухата стена на мълчанието, която освен всичко друго показва и социално-интелектуалната безизходи¬ца на екзистенциалната трансцедентност – например: какво да прави човечеството с раждащите се уроди и как ще живеят те, когато пораснат?

ЧИСЛОТО 22
Символ – Везни и Луна.

ДВАДЕСЕТ И ДВЕ – видима поляризация на финия план, добро и зло като световни начала, „светът” и acкезатa, cкит, изкушение, „пoхoттa на живота”.

КОМЕНТАР. Двадесет и две открива шестото ниво на проява на духа, където плътният план осъзнава сво¬ята карма, постепенно материализираща се пред него по различни начини.

Двадесет и две (= 11 х 2) символизира плътния план, който се възприема като арена на борбата между две активни противоположни начала – доброто и зло¬то, или еволюционното и инволюционното, всяко от които има фин произход. Човекът на двадесет и две е светец, за чиято душа се води активна битка между ангелите и дявола, която човекът отчетливо усеща и се включва съзнателно. При това той вижда фините сили със същата яснота, с която възприема и матери¬алния свят – при което първите за него притежават отчетлива поляризация (това е от Бога, онова – от Са-таната). Понякога наистина дяволът се опитва да се престори на невинна овчица, но доста бързо се оказва, че тя има твърде масивни копита, неестествено дълга опашка и откровено приспособени за месоядство зъби. Човекът на двадесет и две притежава много силен и устойчив канал към финия план и съответно власт над плътната реалност, и неговите видения по никакъв на¬чин не са илюзорни, макар в зависимост от културното му ниво (и религиозна принадлежност) те да могат да имат повече или по-малко антропоморфен облик. Глав¬ната съблазън тук се състои именно в самата идея за поляризация на финия свят, която приема твърде определено-отчетливи форми, тоест антагонизмът меж¬ду Бога и Сатаната е прекалено откровен; ала това се преодолява едва на нивото на двадесет и три, когато кармата на плътния план се изявява като откровение. А докато тази съблазън не е преодоляна, се провежда насилствена поляризация на плътния план и просвет¬ление на неговите неподготвени за това фрагменти („Ти си изчадие на дявола и сега ще ти счупя рогата, а ти произхождаш от Бога и от утре да си светец, защото иначе лошо ти се пише!”). Така самият човек се хвърля ту в открито сражение с дявола (който, напомням, за него е повече от реален и най-често побеждава – със сила, с хитрост или със светска съблазън), ту в бездна¬та на самоунижението (с подсъзнателно изтласкана горделивост) и несъответстващ на нивото му аскетизъм със силен елемент на самоизмама и потискане на неиз¬живени плътски въжделения.

В двадесет и две кармата на плътния план за първи път се заявява толкова откровено недвусмислено – така че човекът постоянно и реално се чувства като играч¬ка на съдбата, но засега не е по силите му да я постиг¬не, и постоянно приписва своите злощастия на козните на дявола. Ала не бива да съдим постъпките му със стандартната етика на плътния план – човекът на два¬десет и две излиза далеч отвъд пределите му и от пози¬цията на по-ниски нива вникването в силата и характе¬ра на неговите изкушения и съмнения е невъзможно.

22 = 21 + 1 – човекът на двадесет и две в много отношения е противоположност на приспособения към плътния план странник на двадесет и едно. Тук, обрат¬но, върви практически пълно отрицание на духовност¬та на плътния план, на „света”, акцентира се върху не¬говите потребителски и принизителски начала, характерен е и стремежът за отделяне на агънцата от козле-тата и отвеждането на духовността в скита, като „светът”, пълен със съблазни, бива оставен да погива в тях подобно на Содом и Гомор.

22 = 10 + 12 – излизането на човека в плана на космическата хармония оголва всевъзможните му несъвършенства и превръща неговите „светски” при-вързаности и земната му ограниченост в източник .на най-силни вътрешни конфликти.

Двадесет и.две е активно, енергично, противоре¬чиво вътрешно и външно, около него припламват свет¬ли зарева и мирише на дим и сяра. То силно привлича хората с нерешени проблеми и отблъсква хармонично устроените. Числото няма да донесе щастие, най-веро¬ятно и яснота, но може да привлече ураган, който да ви избута от мъртвата точка; а накъде, това зависи от вас.

всичко това само нумерология онлайн

Сподели с Приятели